การขอหนังสือเดินทางชั่วคราว (อายุ 1 ปี)

การขอหนังสือเดินทางชั่วคราว (อายุ 1 ปี)

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 พ.ค. 2566

| 39,132 view

หนังสือเดินทางชั่วคราวอายุ 1 ปี จะออกให้ในกรณีที่คนไทยทำหนังสือเดินทางสูญหายหรือหมดอายุ และมีความจำเป็นเร่งด่วนจะต้องเดินทางไปต่างประเทศ โดยไม่อาจรอการออกหนังสือเดินทาง E-Passport ได้ โดยสามารถจองคิวได้ที่ https://www.qpassport.in.th/#/landing สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [email protected] 

โปรดตรวจสอบวันหยุดของสถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อนมารับบริการ เพื่อความสะดวกของท่าน ที่นี่

 
1. หลักฐานประกอบ กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย      
1.      ใบแจ้งความ (ถ้ามี)      
2.      สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิม (ถ้ามี)
3.      บัตรประชาชน    
4.      แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว (แบบฟอร์มที่ 4) 
5.      บันทึกสอบสวน (แบบฟอร์มที่ 2)    
6.      บันทึกประกอบคำร้องกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย (แบบฟอร์มที่ 3)       
7.      ค่าธรรมเนียม 10 ปอนด์                                                          
 
2. หลักฐานประกอบ กรณีหนังสือเดินทางหมดอายุ      
1.      หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
2.      บัตรประชาชน        
3.      แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว (แบบฟอร์มที่ 4)     
4.      บันทึกสอบสวน (แบบฟอร์มที่ 2)    
5.      ค่าธรรมเนียม 10 ปอนด์ 
         

3. หลักฐานประกอบสำหรับบุคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี

(ทุกกรณีที่อายุต่ำกว่า 20 ปี จำเป็นต้องให้บิดาและมารดามาลงนามยินยอมด้วยตนเองในวันนัดหมาย)  

  

3.1 บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดา – มารดาจดทะเบียนสมรสกันแล้ว            

1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน            

2. บัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน       

3. สูติบัตรไทย                   

4. หนังสือเดินทางของบิดา - มารดา        

5. บัตรประชาชนบิดา - มารดา (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)

6.  ค่าธรรมเนียม 10 ปอนด์        

 

3.2 บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดา – มารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส            

1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน            

2. บัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน              

3. สูติบัตรไทย      

4. ใบปกครองบุตร (ป.ค.14) หรือบันทึกการสอบปากคำ     

5. หนังสือเดินทางของบิดา - มารดา           

6. บัตรประชาชนบิดา-มารดา (เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย)

7.  ค่าธรรมเนียม 10 ปอนด์        

 

3.3 บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดา – มารดาได้จดทะเบียนหย่าเเล้ว            

1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน            

2. บัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน                

3. สูติบัตรไทย        

4. ทะเบียนหย่าและบันทึกการหย่าที่ระบุผู้มีอำนาจในการปกครองบุตร          

5. หนังสือเดินทางและบัตรประชาชนของบิดา - มารดาที่มีอำนาจในการปกครองบุตร

6.  ค่าธรรมเนียม 10 ปอนด์  

 

 

อย่างไรก็ดี หนังสือเดินทางชั่วคราวมีข้อจำกัด คือ ไม่มี machine readable bar code และเขียนด้วยลายมือ ซึ่งหากนำไปขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) บางประเทศอาจไม่ยอมรับ และหลายประเทศในยุโรปไม่ยอมให้ผู้ที่หนังสือเดินทางชั่วคราวเข้าประเทศ เนื่องจากไม่มี machine readable bar code ดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ International Civil Aviation Organisation (ICAO) ฉะนั้น ผู้ร้องจะต้องติดต่อสอบถามไปยังสถานทูตของประเทศต่าง ๆ ที่จะเดินทางไป หรือจะไปขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) ก่อนเสมอ ว่าสามารถใช้หนังสือเดินทางชั่วคราวได้หรือไม่