การขอหนังสือรับรอง

การขอหนังสือรับรอง

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ส.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 67,747 view

    หนังสือรับรองความประพฤติ

 


 • การขอหนังสือนำเพื่อประกอบการขอวีซ่ากับสถานทูตต่างๆ

  ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตหรือหนังสือเดินทางราชการที่ประสงค์จะยื่นขอรับการตรวจลงตราที่สถานทูตต่างชาติในสหราชอาณาจักรฯ เพื่อเดินทางไปประชุมทางวิชาการหรือทัศนศึกษาในต่างประเทศ สามารถขอหนังสือนำเพื่อประกอบคำร้องขอรับการตรวจลงตราได้

  หลักฐานประกอบ

  1. คำร้องขอนิติกรณ์ จำนวน 1 ชุด โปรดระบุชื่อประเทศที่ต้องการไป และวันเดินทางไป - กลับ และระบุสถานทูตฯ ที่ต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่า

  2. สำเนาหน้าหนังสือเดินทางทูตหรือหนังสือเดินทางราชการ ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 3 เดือน

  3. สำเนาหนังสือรับรองความเป็นนักศึกษาจากสถาบันที่เรียน

  4. สำเนาหลักฐานวีซ่าที่ใช้พำนักอยู่ในสหราชอาณาจักรฯ


  หมายเหตุ:
  กรุณาระบุกำหนดการเดินทางให้ชัดเจน โดยสามารถยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. หรือส่งหลักฐานข้างต้นมาทางไปรษณีย์  กรุณาระบุบมุมซอง "ขอหนังสือนำ" หากประสงค์จะให้ส่งหนังสือนำกลับทางไปรษณีย์กรุณาแนบซองจดหมายติดตราไปรษณีย์พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวเองมากับคำร้องด้วย

  โปรดตรวจสอบวันหยุดของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่นี่ เพื่อความสะดวกของท่าน ในการมารับบริการ

  ระยะเวลาการดำเนินการประมาณ 5 วันทำการ ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการออกหนังสือนำ

การขอหนังสือประกอบการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร Military Service Postponement

ชายไทยซึ่งศึกษาอยู่ในสหราชอาณาจักรฯ และไอร์แลนด์ ที่อายุครบเกณฑ์จะต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร สามารถทำเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารได้ โดยสามารถขอหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ว่าอยู่ระหว่างการศึกษาในต่างประเทศ เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารที่ภูมิลำเนาของตนที่ประเทศไทย

เนื่องจากกองทัพบกมีข้อท้วงติงว่า ในการยื่นหนังสือขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารนั้น นักศึกษาไทยมักยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน รวมทั้งหนังสือรับรองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ออกให้นักศึกษาเพื่อเป็นเอกสารหลักฐานประกอบในการยื่นขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารดังกล่าว ระบุข้อมูลสำคัญไม่ครบถ้วนเช่นกัน

ดังนั้นเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบของกองทัพบก นักศึกษาจะต้องนำเอกสารหลักฐานต่อไปนี้


ยื่นประกอบการร้องขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารต่อนายอำเภอภูมิลำเนาทหาร (ยื่นด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้บิดามารดา หรือผู้ปกครอง เป็นผู้ยื่นแทนได้) ให้ครบถ้วนทั้ง 4 ข้อ ข้างล่างนี้ และส่งสำเนาเอกสารในข้อ1-3 ให้กับสถานเอกอัครราชทูตฯ มิฉะนั้นหนังสือรับรองที่ สถานเอกอัครราชทูตฯ ออกให้อาจถูกท้วงติงจากทหาร และทำให้ใช้การไม่ได้ ซึ่งจะมีผลต่อการยื่นขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารได้

เอกสารหลักฐานที่จะต้องใช้มีดังนี้        

1. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9) และสำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบสด.35) ถ้ามี

2. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาหนังสือเดินทาง

3. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาซึ่งจะต้องระบุสาระสำคัญให้ครบถ้วน ดังนี้

    3.1 กำลังศึกษาในระดับ คณะ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ประเทศอะไร

    3.2 วิชาที่ศึกษามีหลักสูตรกี่ปี (นำหลักฐานของสถาบันศึกษามาประกอบด้วย)

    3.3 หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาจะต้องแปลเป็นภาษาไทยพร้อมลงชื่อของผู้แปล และส่งมาให้สถานเอกอัครราชทูตฯ รับรองการแปล   

    3.4 การแปลหนังสือรับรอง โปรดตรวจสอบว่าการแปลถูกต้องตามหลักการแปลทุกประการ โดยปรากฏลายมือของผู้แปล ซึ่งต้องเป็นลายมือจริงและมีการพิมพ์กำกับ 'รับรองการแปลถูกต้อง'

4. หนังสือรับรองของสถานเอกอัครราชทูตฯ

    4.1 ในการขอหนังสือรับรอง ให้นักศึกษานำสำเนาเอกสารในข้อ 1, 2 และ 3 มายื่น ประกอบด้วย 

    4.2 ให้เขียนคำร้อง (ใช้แบบฟอร์มคำร้องขอนิติกรณ์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือเขียนเป็นหนังสือถือสถานเอกอัครราชทูตฯ ก็ได้) โดยจะต้องระบุด้วยว่า ประสงค์จะขอผ่อนผันกี่ปี

    4.3 แจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ จะได้ติดต่อได้ทันการหากมีปัญหาใดๆ (โดยเฉพาะในกรณีเอกสารไม่ครบถ้วน)
 

แบบฟอร์มที่ต้องกรอก

แบบฟอร์มที่ 1 คำร้องนิติกรณ์ และแบบฟอร์มที่ 2 การขอหนังสือรับรอง Download

ตัวอย่างหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ออกจากสถานเอกอัครราชทูตฯ Download
 

สามารถมายื่นด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 9.00 - 12.30 น. โดยต้องนัดหมายล่วงหน้าที่ [email protected] หรือส่งหลักฐานข้างต้นมาทางไปรษณีย์  

โปรดตรวจสอบวันหยุดของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่นี่ เพื่อความสะดวกของท่าน ในการมารับบริการ

ใช้เวลาดำเนินการ 2 - 3 วันทำการ และมีค่าธรรมเนียม 10 ปอนด์ (สามารถจ่ายโดยบัตรเดบิต/contactless ได้)

การออกหนังสือรับรองอาจมีความล่าช้า หากฉบับแปล ไม่ถูกต้องตามหลักการแปล หรือไม่มีการเขียนกำกับการแปลถูกต้อง หรือหลักฐานประกอบไม่ครบถ้วน

ปิดรับบัตรคิวเพื่อรับบริการเวลา 12.00 น.  หากประสงค์จะให้ส่งหนังสือกลับทางไปรษณีย์ กรุณาแนบซองจดหมายติดตราไปรษณีย์ พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวเองมากับคำร้องด้วย

 


หนังสือรับรองความประพฤติ Police Clearance Certificateเอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการยื่นคำร้อง___REQUIRED_DOCUMENTS_Page_7 เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการยื่นคำร้อง___REQUIRED_DOCUMENTS_Page_8   เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการยื่นคำร้อง___REQUIRED_DOCUMENTS_Page_9  

 
 
 
 


          ผู้ร้องจะต้องส่งเอกสารต้นฉบับทางไปรษณีย์ ไปที่:

          ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ
          ชั้น 1 อาคาร 6 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
          ถ.พระรามที่ 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

          โทรศัพท์  0-2205-2168-9      
          โทรสาร 0-2205-1295     
          อีเมล์ 
[email protected] 

 
          The Police Clearance Service Center, Special Branch, Royal Thai Police
          Building 6, Royal Thai Police,
          Rama I, Pathumwan, Bangkok 10330

          Phone : 0-2205-2168-9 
          Fax: 0-2205-1295
          E-mail : 
 [email protected] 
 

สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://pcscenter.sbpolice.go.th/

สำหรับการยื่นขอแบบพิมพ์ลายนิ้วมือที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
ขอให้เตรียมเอกสาร ดังนี้

   •  คำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ

      •  สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 1 ฉบับ
      •  สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
      •  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
      •  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล ( ถ้ามี ) จำนวน 1 ฉบับ
      •  สำเนาใบสำคัญการสมรส / หย่า ( ถ้ามี ) จำนวน 1 ฉบับ
      •  สำเนาหลักฐานทางการทหาร ( สด.8 , 9 , 43 ฯ ) จำนวน 1 ฉบับ (หากมี)
      •  รับรองความถูกต้องของสำเนาทุกฉบับ
      •  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
      •  แบบพิมพ์ลายนิ้วมือจำนวน 2 ชุด (สามารถติดต่อขอพิมพ์ลายนิ้วมือได้ที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย
         ประจำประเทศนั้น ๆ)
      •  ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการรับรองลายนิ้วมือ
      •  ค่าธรรมเนียมรับรองสำเนาเอกสารอื่น ๆ ฉบับละ 10 ปอนด์
      •  โปรดเตรียมซองส่งกลับและจ่าหน้าซองถึงตัวผู้รับ 500 กรัม