นิติกรณ์

นิติกรณ์

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ส.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 พ.ค. 2567

| 94,842 view

การรับรองนิติกรณ์ คือ การที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ประทับตราเพื่อรับรองลายมือชื่อ รับรองสำเนาเอกสาร รับรองการแปลเอกสารต่าง ๆ ทั้งเอกสารสำคัญที่ทางราชการออกให้ และนิติกรรมที่จัดทำขึ้นโดยเอกชน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับประเพณีที่นานาชาติปฏิบัติระหว่างกัน


รับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ/ยินยอม

รับรองลายมือชื่อในเอกสารของธนาคาร

รับรองลายมือชื่อในหนังสือข้อตกลงการใช้นามสกุล

รับรองลายมือในการซื้อที่ดิน

รับรองลายมือชื่ออื่นๆ

รับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจแจ้งเข้าทะเบียนบ้านสำหรับผู้มีถิ่นพำนักในต่างประเทศ

รับรองสำเนาถูกต้อง

รับรองคำแปล

 


 
การรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่หน่วยงานราชการของสหราชอาณาจักร หรือไอร์แลนด์ ออกให้ จะต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของสหราชอาณาจักร หรือไอร์แลนด์ ก่อน   แล้วจึงนำไปรับรองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ   หลังจากนั้น จะต้องนำไปรับรองที่กรมการกงสุล ก่อนนำไปยื่นที่ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขต 
 
**สำหรับเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษจะต้องนำไปแปลเป็นภาษาไทยก่อน โดยสามารถนำเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตฯ รับรองแล้วไปแปลที่ประเทศไทยและให้กรมการกงสุลรับรองคำแปล  หรือแปลที่สหราชอาณาจักรหรือไอร์แลนด์ โดยให้สถานเอกอัครราชทูตฯ รับรองเอกสารทั้งต้นฉบับและคำแปล ก่อนนำไปรับรองที่กรมการกงสุลในขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะไปยื่นที่ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขต (ที่ว่าการอำเภอและสำนักงานเขตบางแห่งอาจพิจารณาอนุโลมให้ใช้เอกสารที่ผ่านการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยไม่จำเป็นต้องการผ่านการรับรองที่กรมการกงสุลอีกครั้ง)**
 
**การแปลเอกสารจะต้องแปลโดยผู้แปลที่ได้รับการยอมรับและผู้แปลจะต้องลงนามรับรองคำแปลด้วย**
 
การรับรองเอกสารของสหราชอาณาจักร โปรดติดต่อ Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) ที่
 
Legalisation Office, Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) 
Hanslope Park Hanslope Milton Keynes MK19 7BH

Tel. +44 (0) 3700 00 22 44 / + 44 (0) 1908 515789

การรับรองเอกสารของไอร์แลนด์ โปรดติดต่อ Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) ที่

Passport Office, 42-47 Lower Mount Street, Dublin 2. Tel. 01 408 2174

 

การขอรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือให้ความยินยอม
 

การรับรองลายมือชื่อของบุคคลที่ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือให้ความยินยอม ผู้ขอรับรองจะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง
 

หลักฐานประกอบ

1.  คำร้องนิติกรณ์
2. ต้นฉบับเอกสารที่จะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
     -  หนังสือมอบอำนาจ 
     -  หนังสือให้ความยินยอม
3. สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 1 ฉบับ
4. ค่าธรรมเนียม 10 ปอนด์ ต่อเอกสาร 1 ฉบับ (สามารถจ่ายโดยบัตรเดบิต/contactless ได้)หมายเหตุ

ผู้ร้องจะต้องมาติดต่อเพื่อดำเนินการด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ทุกวันทำการ ใช้เวลาดำเนินการ 2 - 4 วันทำการ

ปรดตรวจสอบวันหยุดของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่นี่ เพื่อความสะดวกของท่าน ในการมารับบริการ


การขอรับรองลายมือชื่อในหนังสือของธนาคาร
 

การรับรองลายมือชื่อของบุคคลที่ลงนามในหนังสือของธนาคาร ผู้ขอรับรองจะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง


หลักฐานประกอบ

 1. คำร้องนิติกรณ์
 2. ต้นฉบับเอกสารที่จะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่
 3. สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 1 ฉบับ
 4. ค่าธรรมเนียม 10 ปอนด์ ต่อเอกสาร 1 ฉบับ (สามารถจ่ายโดยบัตรเดบิต/contactless ได้)

หมายเหตุ

ผู้ร้องจะต้องมาติดต่อเพื่อดำเนินการด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ทุกวันทำการ ใช้เวลาดำเนินการ 2 - 4 วันทำการ

 

 

การขอเปลี่ยนชื่อสกุล หลังการจดทะเบียนสมรส หรือ จดทะเบียนหย่า


การขอเปลี่ยนนามสกุล ในกรณีที่จดทะเบียนสมรส หรือจดทะเบียนหย่า ในสหราชอาณาจักรฯ

 
"การเปลี่ยนนามสกุลและคำนำหน้าชื่อ หลังจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนหย่า ในต่างประเทศ สามารถทำได้ต่อเมื่อมีการจดทะเบียนบันทึกฐานะแห่งครอบครัว ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบทะเบียนราษฎร์ที่ประเทศไทยแล้วเท่านั้น (ทะเบียนบ้านที่ประเทศไทย)
โดยผู้ร้องจำเป็นต้องติดต่อที่ว่าการอำเภอฯ หรือเขต ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ทั้งนี้ หากไม่ไปดำเนินการด้วยตนเอง สามารถมาขอทำ หนังสือมอบอำนาจ ให้ผู้อื่นไปดำเนินการแทนตนได้"
 

การนำเอกสารทะเบียนสมรส หรือหย่าของสหราชอาณาจักรไปใช้ที่ประเทศไทยในการนี้ จะต้องมีการประทับตรารับรอง (Legalisation) ผ่านสถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อนนำไปยื่นขอเปลี่ยนนามสกุล / คำนำหน้า ที่ว่าการอำเภอฯ หรือ ที่ว่าการเขตฯ
 

การรับรองเอกสาร เพื่อนำไปใช้ที่ประเทศไทย แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. เอกสารที่ใช้กรณีสมรส โดยคู่สมรสเดินทางไปดำเนินการด้วยกันที่ประเทศไทยทั้งสองฝ่าย

1.1 ใบทะเบียนสมรสตัวจริง ผ่านการรับรองจาก Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) และประทับตราสถานเอกอัครราชทูตฯ

1.2 เอกสารแปลทะเบียนสมรสเป็นภาษาไทย ที่ผ่านการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ

 

2. เอกสารที่ใช้กรณีสมรส โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเดินทางไปดำเนินการด้วยตนเอง (คู่สมรสไม่ได้เดินทางไปด้วยกัน)

 

ใช้เอกสาร 1.1  1.2 และ 

2.1 สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของคู่สมรสชาวต่างประเทศ

2.2 บันทึกข้อตกลงการใช้นามสกุลที่คู่สมรสลงลายมือยินยอมแล้ว

 

***เอกสาร 2.1 และ 2.2 จะต้องลงลายมือชื่อของคู่สมรสชาวต่างชาติ ประทับตราจากทนายท้องถิ่น หรือ Notary Public และผ่านการรับรองจาก FCDO โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ประทับตรารับรองในตอนท้าย***

 

3. เอกสารที่ใช้กรณี สมรส โดยคู่สมรสทั้งสองต้องการ มอบอำนาจ ให้ผู้อื่นดำเนินการแทนตน (ทั้งสองฝ่ายไม่ได้ไปประเทศไทย)

 

ใช้เอกสาร 1.1,1.2, 2.1, 2.2 และ หนังสือมอบอำนาจ ซึ่งผู้ร้องต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมนำหนังสือเดินทางไทยตัวจริง และสำเนาหนังสือเดินทางไทยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ประทับตราจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ประกอบมาด้วย

 

4. เอกสารที่ใช้กรณี หย่าที่ศาลสหราชอาณาจักร กรณีเดินทางไปดำเนินการด้วยตนเอง

4.1 เอกสารหย่าที่ออกโดยศาลอังกฤษ ผ่านการรับรองกับ FCDO

4.2 เอกสารแปล 4.1 เป็นภาษาไทย ผ่านการรับรองกับสถานเอกอัครราชทูตฯ

 

5. เอกสารที่ใช้กรณี หย่าที่ศาลสหราชอาณาจักร ขอมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนตน

 

ใช้เอกสาร 4.1, 4.2 และ หนังสือมอบอำนาจ (ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ฯ)

โดยให้ระบุในใบมอบอำนาจว่า ขอกลับไปใช้นามสกุลเดิมของตนเอง เนื่องจากหย่า โดยมีหลักฐานการหย่าดังแนบ


หมายเหตุ

- เฉพาะกรณีทำหนังสือมอบอำนาจ จำเป็นต้องมาลงลายมือต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง  นอกนั้นสามารถส่งคำร้องทางไปรษณีย์ได้

- การขอติดต่อเพื่อดำเนินการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ทุกวันทำการ

ปรดตรวจสอบวันหยุดของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่นี่ เพื่อความสะดวกของท่าน ในการมารับบริการ

ใช้เวลาดำเนินการ 2 - 4 วันทำการ 

- ค่าธรรมเนียม 10 ปอนด์ ต่อหนึ่งตราประทับ รับชำระโดยบัตรเดบิต/contactless หรือเงินสด 


การขอรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจซื้อขายที่ดิน


การรับรองลายมือชื่อของบุคคลที่ลงนามในหนังสือมอบอำนาจซื้อขายที่ดิน ผู้ขอรับรองจะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง
การดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดิน จะต้องใช้แบบฟอร์มของกรมที่ดิน โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ของกรมที่ดิน (คลิกที่นี่) [ดูหัวข้อ "แบบฟอร์ม Download"]

หลักฐานประกอบ

 1. คำร้องนิติกรณ์
 2. ต้นฉบับเอกสารที่จะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่      
 3. สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 1 ฉบับ
 4. ค่าธรรมเนียม 10 ปอนด์ ต่อเอกสาร 1 ฉบับ (สามารถจ่ายโดยบัตรเดบิต/contactless ได้)

หมายเหตุ

ผู้ร้องจะต้องมาติดต่อเพื่อดำเนินการด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ทุกวันทำการ ใช้เวลาดำเนินการ 2 วันทำการ

ปรดตรวจสอบวันหยุดของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่นี่ เพื่อความสะดวกของท่าน ในการมารับบริการ


การขอรับรองลายมือชื่อต่าง ๆ

การรับรองลายมือชื่อของบุคคลที่ลงนามในหนังสือต่างๆ ผู้ขอรับรองจะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง

หลักฐานประกอบ

 1. คำร้องนิติกรณ์
 2. ต้นฉบับเอกสารที่จะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่      
 3. สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 1 ฉบับ
 4. ค่าธรรมเนียม 10 ปอนด์ ต่อเอกสาร 1 ฉบับ (สามารถจ่ายโดยบัตรเดบิต/contactless ได้)

หมายเหตุ

ผู้ร้องจะต้องมาติดต่อเพื่อดำเนินการด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ทุกวันทำการ ใช้เวลาดำเนินการ 2 วันทำการ

ปรดตรวจสอบวันหยุดของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่นี่ เพื่อความสะดวกของท่าน ในการมารับบริการ


การขอรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจเพื่อให้ญาตินำชื่อเข้าทะเบียนบ้านสำหรับผู้มีพำนักในต่างประเทศ
 

การรับรองลายมือชื่อของบุคคลที่ลงนามในหนังสือมอบอำนาจเพื่อให้ญาตินำชื่อเข้าทะเบียนบ้านสำหรับผู้มีพำนักในต่างประเทศ ผู้ขอรับรองจะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง
 

หลักฐานประกอบ

 1. คำร้องนิติกรณ์
 2. แบบฟอร์มสำหรับการขอรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้มีถิ่นพำนักในต่างประเทศ  Download   
 3. สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 1 ฉบับ
 4. ค่าธรรมเนียม 10 ปอนด์ ต่อเอกสาร 1 ฉบับ (สามารถจ่ายโดยบัตรเดบิต/contactless ได้)

หมายเหตุ

ผู้ร้องจะต้องมาติดต่อเพื่อดำเนินการด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ทุกวันทำการ ใช้เวลาดำเนินการ 2 วันทำการ

 

 การรับรองสำเนาถูกต้อง
 

ผู้ขอรับรองจะต้องนำเอกสารราชการต้นฉบับตัวจริงมา พร้อมสำเนา
 

หลักฐานประกอบ

 1. คำร้องนิติกรณ์
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 1 ฉบับ
 3. ค่าธรรมเนียม 10 ปอนด์ ต่อเอกสาร 1 ฉบับ (สามารถจ่ายโดยบัตรเดบิต/contactless ได้)

หมายเหตุ

ผู้ร้องจะต้องมาติดต่อเพื่อดำเนินการด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ทุกวันทำการ ใช้เวลาดำเนินการ 2 วันทำการ

ปรดตรวจสอบวันหยุดของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่นี่ เพื่อความสะดวกของท่าน ในการมารับบริการ


การขอรับรองเอกสาร Certified Documents

หลักฐานประกอบ

 1. คำร้องนิติกรณ์ จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาต้นฉบับเอกสารที่ใช้แปล จำนวน 1 ชุด
 4. เอกสารแปล ซึ่งผู้แปลลงนามรับรองการแปลกำกับ ฉบับตัวจริง (ลายเซ็นผู้แปล ไม่สามารถรับลายเซ็นแบบถ่ายสำเนาหรือพิมพ์จากเครื่องพิมพ์)
 5. ค่าธรรมเนียม 10 ปอนด์ ต่อเอกสาร 1 ฉบับ (สามารถจ่ายโดยบัตรเดบิต/contactless, bank draft หรือ postal order สั่งจ่าย the Royal Thai Embassy, London)
   

หมายเหตุ

สามารถยื่นคำร้องด้วยตนเอง ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า หรือส่งหลักฐานข้างต้นมาทางไปรษณีย์ หากประสงค์จะให้ส่งเอกสารกลับทางไปรษณีย์ กรุณาแนบซองจดหมายติดตราไปรษณีย์พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองมากับคำร้องด้วย ใช้เวลาดำเนินการในการรับรองการแปลเอกสาร 2 วันทำการ

 

กรณีต้องการแปลเอกสารที่ทางการของสหราชอาณาจักรออกให้เป็นภาษาไทยนั้นจะต้องดำเนินการรับรองเอกสารกับ FCO ก่อนตามรายละเอียดที่นี่