หนังสือเดินทาง

การทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (กรณีหนังสือเดินทางเล่มแรกและหนังสือเดินทางที่หมดอายุ)

18 พ.ค. 2566

การขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (e-passport) กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย

18 พ.ค. 2566

การขอเอกสารการเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document - ETD) กรณีหนังสือเดินทางหมดอายุต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเร่งด่วน

28 ส.ค. 2562

การขอหนังสือเดินทางชั่วคราว (อายุ 1 ปี)

18 พ.ค. 2566

กรณีคนไทยในประเทศไอร์แลนด์ที่หนังสือเดินทางหมดอายุหรือสูญหาย

18 พ.ค. 2566