การขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (e-passport) กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย

การขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (e-passport) กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 พ.ค. 2566

| 120,253 view

ขณะนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดให้นัดหมายเพื่อทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้ทาง https://www.qpassport.in.th/#/landing

การขอหนังสือเดินทางใหม่ ในกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย

1. ขั้นตอนการขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ในกรณีเล่มเดิมสูญหาย

1. ท่านสามารถทำการนัดหมายเพื่อเข้ามาทำหนังสือเดินทางกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ทางเว็บไซต์ https://www.qpassport.in.th/#/landing
 
 
โปรดตรวจสอบวันหยุดของสถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อนนัดหมาย เพื่อความสะดวกของท่าน ที่นี่

 
2. การทำหนังสือเดินทาง จะต้องเดินทางมาทำด้วยตนเองเท่านั้น กรณีบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ถึง 20 ปี) ผู้ปกครอง (ทั้งบิดาและมารดา) จะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วย      
3. สำหรับคนไทยที่มาท่องเที่ยวในสหราชอาณาจักรฯและทำหนังสือเดินทางหาย จะไม่สามารถขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้ กรุณาติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน
4. หนังสือเดินทางเล่มใหม่ ใช้เวลาทำการประมาณ 4 - 6 สัปดาห์      
5. ค่าธรรมเนียม 30 ปอนด์สำหรับหนังสือเดินทาง 5 ปี และ 45 ปอนด์สำหรับหนังสือเดินทาง 10 ปี (สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมโดยบัตรเดบิต/contactless ได้) 
**การขอหนังสือเดินทาง 10 ปี สำหรับบุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยจะต้องนำบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุมาแสดง (บัตรประชาชนตัวจริงหรือสำเนา) เท่านั้น**
 
** สำหรับผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 7 ปี  ที่ยังไม่ถึงเกณฑ์มีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องใช้สำเนาสูติบัตรและสำเนาทะเบียนบ้านแทน พร้อมเอกสารของบิดาและมารดา**
 
6. หากท่านไม่สามารถมารับเล่มใหม่ด้วยตนเอง โปรดเตรียมซองส่งกลับมาด้วย โดยซื้อซองแบบ Royal Mail Special Delivery (next day) สำหรับน้ำหนักไม่เกิน 500 กรัม แบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้ 
 
          RoyailMail500g  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Return_Envelope
 
 
2. แบบฟอร์มที่ต้องกรอก      
1. คำร้องขอหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ จำนวน 1 ชุด แบบฟอร์มที่ 1 
2. บันทึกประกอบคำร้องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่แทนเล่มเดิมที่สูญหายจำนวน 1 ชุด แบบฟอร์มที่ 3

3. หลักฐานประกอบ

    3.1. สำหรับผู้ที่มีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป
          
1บัตรประชาชน
          2. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มที่สูญหาย 
 

    3.2 หลักฐานประกอบสำหรับบุคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี
   
    กรณีบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดา – มารดาจดทะเบียนสมรส            
1.    สูติบัตรไทย        
2.    บัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
       (ในกรณีที่ยังไม่มีบัตรประชาชนให้แจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อขอกรอกแบบฟอร์มนิติกรณ์)                     
3.    หนังสือเดินทางของบิดา - มารดา             
4.    บัตรประชาชนของบิดา - มารดา (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย) 
5.    สำเนาหนังสือเดินทางไทยที่สูญหาย     
 
     กรณีบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดา – มารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส            
1.    สูติบัตรไทย         
2.    บัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน  
       (ในกรณีที่ยังไม่มีบัตรประชาชนให้แจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อขอกรอกแบบฟอร์มนิติกรณ์)            
3.    ใบปกครองบุตร (ป.ค.14) หรือบันทึกการสอบปากคำ             
4.    หนังสือเดินทางของบิดา - มารดา             
5.    บัตรประชาชนของบิดา-มารดา (เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย) 
6.    สำเนาหนังสือเดินทางไทยที่สูญหาย

กรณี
บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดา – มารดาได้จดทะเบียนหย่าเเล้ว            
1.    สูติบัตรไทย        
2.    บัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน        
       (ในกรณีที่ยังไม่มีบัตรประชาชนให้แจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อขอกรอกแบบฟอร์มนิติกรณ์)        
3.    ทะเบียนหย่าและบันทึกการหย่าที่ระบุผู้มีอำนาจในการปกครองบุตรของบิดา - มารดา             
4.    หนังสือเดินทางของบิดา - มารดา             
5.    บัตรประชาชนของผู้ปกครองบุตร 
6.    สำเนาหนังสือเดินทางไทยที่สูญหาย

 

การขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport) ข้อมูลที่ปรากฎจะตรงตามข้อมูลในทะเบียนราษฎรของผู้ร้องที่ประเทศไทย ทั้งนี้ นามสกุลในหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะตรงกับหลักฐานทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชน โดยจะไม่ขึ้นอยู่กับหนังสือเดินทางเล่มเดิม

ถ้าผู้ร้องต้องการใช้นามสกุลในหนังสือเดินทางเป็นนามสกุลหลังการสมรส/หย่า จะต้องแก้ไขนามสกุลในทะเบียนราษฎร์ก่อนที่จะเดินทางมาทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “การเปลี่ยนนามสกุลหลังจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนหย่า”

* เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำร้องในการออกหนังสือเดินทางให้แก่บุคคลสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548 นั้น เมื่อบิดามารดาได้แจ้งเกิดและขอทำหนังสือเดินทางเล่มแรกให้แก่เด็กแล้ว จะต้องดำเนินการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านที่สำนักงานเขตหรืออำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่ เพื่อให้เด็กมีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลหลักฐานการขอหนังสือเดินทางของบุคคลสัญชาติไทย ดังนั้น กระทรวงการต่างประเทศจะอนุโลมออกหนังสือเดินทางเฉพาะเล่มแรกเท่านั้นให้แก่เด็กที่เกิดในต่างประเทศและยังไม่มีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
* ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อดำเนินการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านที่สำนักงานเขตหรืออำเภอนั้น บิดา มารดา ผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  หรือผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (อายุ 20 ปีขึ้นไป) ซึ่งประสงค์ขอมีรายการบุคคลและหมายเลขประจำตัวประชาชนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ อาจมอบอำนาจให้ญาติพี่น้องยื่นคำร้องแทน  [ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ข้อ 96/2 (หน้า 74 ด้านล่างสุด) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/180/70.PDF

สามารถค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านที่ http://www.bora.dopa.go.th/CallCenter1548/index.php/menu-population/13-service-handbook/population/29-population-add-name

 

 

การทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่หรือ E-passport ไม่สามารถดำเนินการทางไปรษณีย์ได้