การขอเอกสารการเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document - ETD) กรณีหนังสือเดินทางหายและต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเร่งด่วน

การขอเอกสารการเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document - ETD) กรณีหนังสือเดินทางหายและต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเร่งด่วน

28 ส.ค. 2562

 

เอกสารการเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document - ETD) เป็นเอกสารเดินทางชั่วคราว ที่ออกให้แก่ผู้ที่หนังสือเดินทางหาย และจะต้องเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร่งด่วน  สามารถใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้เท่านั้น มีอายุการใช้งานจำกัด สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอหลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินประกอบเป็นหลักฐานด้วย  การออกหนังสือสำคัญประจำตัว สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถเดินทางมาติดต่อได้ทุกวันทำการ เวลา 9.00 – 12.30 น. โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า   กรุณายื่นเอกสารภายในเวลา 12.00 น. หากไม่สามารถเข้ามาด้วยตัวเอง สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ pipat@thaiembassyuk.org.uk 

 

โปรดตรวจสอบวันหยุดของสถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อนมารับบริการเพื่อความสะดวกของท่าน ที่นี่

1. หลักฐานประกอบ ในกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย      

1.    ใบแจ้งความ (ถ้ามี)      

2.    สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิมและสำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน       

3.    รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ ใช้ในหนังสือเดินทาง (พื้นหลังสีขาว)      

4.    แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว (แบบฟอร์มที่ 4)       

5.    บันทึกสอบสวน (แบบฟอร์มที่ 2)       

6.    บันทึกประกอบคำร้องกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย (แบบฟอร์มที่ 3)       

7.    ไม่มีค่าธรรมเนียม

 

2. หลักฐานประกอบ ในกรณีหนังสือเดินทางหมดอายุ      

1.    หนังสือเดินทางเล่มเดิมและสำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน       

2.    รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ใช้ในหนังสือเดินทาง (พื้นหลังสีขาว)      

3.    แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว (แบบฟอร์มที่ 4)       

4.    บันทึกสอบสวน (แบบฟอร์มที่ 2)       

5.    ไม่มีค่าธรรมเนียม

 

3. หลักฐานประกอบสำหรับบุคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี    

3.1 บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดา มารดาจดทะเบียนสมรสกันแล้ว            

1.    รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ ใช้ในหนังสือเดินทาง (พื้นหลังสีขาว)            

2.    หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน            

3.    สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน            

4.    สำเนาสูติบัตรไทย             

5.    สำเนาทะเบียนสมรสของบิดา - มารดา             

6.    สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา - มารดา             

7.    สำเนาบัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านของบิดา - มารดา (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)     

 

3.2 บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดา มารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส            

1.    รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ใช้ในหนังสือเดินทาง (พื้นหลังสีขาว)             

2.    หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน            

3.    สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน              

4.    สำเนาสูติบัตรไทย            

5.    สำเนาใบปกครองบุตร (ป.ค.14)             

6.    สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา - มารดา             

7.    สำเนาบัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านของบิดา-มารดา (เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย) 

 

3.3 บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดา มารดาได้จดทะเบียนหย่าเเล้ว            

1.    รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ใช้ในหนังสือเดินทาง (พื้นหลังสีขาว)            

2.    หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน            

3.    สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน              

4.    สำเนาสูติบัตรไทย             

5.    สำเนาทะเบียนหย่าและบันทึกการหย่าของบิดา - มารดา             

6.    สำเนาบันทึกการหย่าที่ระบุผู้มีอำนาจในการปกครองบุตร             

7.    สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา - มารดา             

8.    สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองบุตร