สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน (London)

รายละเอียดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
(London)

ที่ตั้ง

29-30 Queen’s Gate, London, SW7 5JB

วันที่ทำการ

Monday - Friday 09.30-12.30 hrs. and 14.00-17.00 hrs.

เวลาทำการของวีซ่า

09.30 - 12.30 hrs.

เบอร์ติดต่อ

020 7225 5500 or 020 7589 2944

อีเมล

เว็บไซต์

รายชื่อบุคลากร

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
(Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary)

- นายธานี ทองภักดี
(MR. THANI THONGPHAKDI)

Minister
(Minister)

- นายณัฐพงศ์ สิทธิชัย
(MR. NATTAPHONG SITTHICHAI)

Minister Counsellor
(Minister Counsellor)

- นายศรัณยู อัมพาตระการ
(MR SRUNYU AMPARTRAKARN)

- นางสาวชมภูนุช ปิยวัชรวิจิตร
(MISS CHOMPUNUCH PIYAWATWICHIT)

Counsellor
(Counsellor)

- นางสาวปวีณา สุทธิศรีปก
(MISS PAVEENA SUTTHISRIPOK)

- นางสาวกัญญลักษณ์ ชีรวินิจ
(MISS KANYALAK CHEERAVINIJ)

- นางสาวณัฏฐา วสันตสิงห์
(MISS NUTTA VASANTASINGH)

- นางสาวพิชชานันท์ พนาดำรง
(MISS PHITCHANAN PANADAMRONG)

First Secretary
(First Secretary)

- นายปวีณ บุษกรเรืองรัตน์
(MR. PAWEEN BUSKORNREUNGRAT)

- นายพัชรพล เผดิมปราชญ์
(MR. PACHARAPOL PADERMPRACH)

Second Secretary
(Second Secretary)

- นางเจษฎา อิ่มประเสริฐสุข
(MRS. JESADA IMPRASERTSUK)

- นางสาวอุไรวรรณ ปัดศรี
(MISS URAIWAN PADSRI)

รายละเอียดสำนักงาน
(Office)

Office of the Defence and Naval Attache

ที่ตั้ง

29-30 Queen’s Gate, London, SW7 5JB

เบอร์ติดต่อ

020 7589-0492

แฟ็กซ์

020 7225-3782

ตำแหน่ง

Defence and Naval Attaché

ชื่อ-สกุล

น.อ.ใจเพชร ทองด้วง ร.น.
(CAPTAIN JAIPED THONGDOUNG, RTN.)

ตำแหน่ง

Assistant Defence & Naval Attaché

ชื่อ-สกุล

น.อ.พงศักดิ์ สมวงศ์ ร.น.
(CAPTAIN PONGSAK SOMWONG, RTN)

ตำแหน่ง

Clerk

ชื่อ-สกุล

พ.จ.อ.อาณัติ ทองจันทร์
(CHIEF PETTY OFFICER (1ST CLASS) ARNAT THONGJUN)

Office of the Air Attache

ที่ตั้ง

29-30 Queen’s Gate, London, SW7 5JB

เบอร์ติดต่อ

020 7589-0492

แฟ็กซ์

020 7225-3782

ตำแหน่ง

Air Attaché & Assistance Defence Attaché

ชื่อ-สกุล

นาวาอากาศเอกพร้อมรบ จันทร์โฉม
(GROUP CAPTAIN PROMROB CHANCHOM)

ตำแหน่ง

Clerk

ชื่อ-สกุล

พ.อ.อ.เจษฎา พรมศร
(FS1 CHETSADA PROMSON)

Office of the Military Attache

ที่ตั้ง

29-30 Queen’s Gate, London, SW7 5JB

เบอร์ติดต่อ

020 7225-3155

แฟ็กซ์

020 7225-1214

ตำแหน่ง

Military Attaché & Assistance Defence Attaché

ชื่อ-สกุล

พันเอกอภิชาติ วรรณาเรศน์
(COLONEL APICHAT WANNARES)

ตำแหน่ง

Clerk

ชื่อ-สกุล

จ.ส.อ.ทักษิณ ช่วยแท่น
(1ST CLASS TAKSIN CHOUYTAN)

Office of Economic and Financial Affairs

ที่ตั้ง

29-30 Queen’s Gate, London, SW7 5JB

เบอร์ติดต่อ

020 7589-7266

แฟ็กซ์

020 7589-2624

ตำแหน่ง

Minister

ชื่อ-สกุล

นายณัฏฐวุฒิ ธรรมศิริ
(MR. NADHAVUDH DHAMASIRI)

Office Of Educational Affairs

ที่ตั้ง

28 Prince’s Gate, London SW7 1PT

เบอร์ติดต่อ

020 7584 4538

อีเมล

แฟ็กซ์

020 7823 9896

ตำแหน่ง

Minister

ชื่อ-สกุล

นายชินพันธุ์ ฤกษ์จำนง
(MR. CHINNAPHAN ROEKCHAMNONG)

Office of Commercial Affairs

ที่ตั้ง

11 Hertford Street, Mayfair, London W1J 7RN

เบอร์ติดต่อ

020 7493-5749

อีเมล

แฟ็กซ์

020 7593-7416

ตำแหน่ง

Minister

ชื่อ-สกุล

นายประคัลร์ กอดำรงค์
(MR. PRAKHAN KORDUMRONG)

ตำแหน่ง

Assistant Commercial Attache

ชื่อ-สกุล

น.ส.เฉลิมวรรณ จริยาพิวามทย์
(MISS CHALERMWAN JARIYANAPIWART)

Office of Maritime Attaché

ที่ตั้ง

Suite 1.40, 1st Floor Millbank Tower, 21-24 Millbank, London SW1P 4QP

ตำแหน่ง

Maritime Attaché / Minister Counsellor (Maritime)

ชื่อ-สกุล

นายดำรงค์เกียรติ เกียรติโอภาส
(MR. DAMRONGKIAT KIATOPAS)

Tourism Authority of Thailand

ที่ตั้ง

4th Floor, 12 Conduit Street, London W1S 2XH

เบอร์ติดต่อ

020 7925-2511

อีเมล

[email protected] Website : www.tourismthailand.co.uk

แฟ็กซ์

020 7925-2512

ตำแหน่ง

Director

ชื่อ-สกุล

นางสาวสดุดี แสงนิล
(MISS SADUDEE SANGNIL)

ตำแหน่ง

Deputy Director

ชื่อ-สกุล

นางสาวฐิติรัตน์ สุขพาสน์เจริญ
(MISS THITIRAT SUKPASCHAROEN)

ตำแหน่ง

Assistant Director

ชื่อ-สกุล

นางพรศิริ ปิ่นทอง
(MRS. PORNSIRI PINTONG)

Bank of Thailand, London Representative Office

ที่ตั้ง

1 King William Street, London, EC4N 7AF

เบอร์ติดต่อ

+44 (0) 207 283 1229

อีเมล

แฟ็กซ์

+44 (0) 207 283 1229

ตำแหน่ง

Chief Representative

ชื่อ-สกุล

นายธรรมรักษ์ หมื่นจักร
(MR. THAMMARAK MOENJAK)

ตำแหน่ง

Deputy Chief Representative

ชื่อ-สกุล

นางสาวปิยวรรณ เข็มทองประดิษฐ์
(MISS PIYAWAN KHEMTHONGPRADIT)