คนไทยในต่างประเทศ

คนไทยในต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ส.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 58,335 view

บุคคลธรรมดา / นักท่องเที่ยว สามารถนำเงินตราไทย เงินตราต่างประเทศหรือปัจจัยการชำระเงินตราต่างประเทศเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักรไทยได้ตามมูลค่าที่กฎหมายกำหนด โดยไม่ต้องขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนี้


เงินตราไทย

บุคคลธรรมดา / นักท่องเที่ยวสามารถนำติดตัวเดินทางไปต่างประเทศได้ครั้งละไม่เกิน 50,000 บาทต่อคน

ยกเว้นการนำออกไปยังประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ มาเลเซีย เวียดนาม และมณฑลยูนนาน สามารถนำออกได้ครั้งละไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อครั้ง แต่หากเกินกว่า 450,000 บาท จะต้องสำแดงรายการเงินตรานั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากร ขณะผ่านด่านศุลกากร

หากผู้โดยสารต้องการนำเงินตราไทยออกนอกราชอาณาจักรมูลค่าเกินกว่าที่กฎหมาย กำหนด ต้องขออนุญาตธนาคารแห่งประเทศไทย และ นำหลักฐานการได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธต.5) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศในขณะเดินทางออกนอกประเทศ

ในกรณีการนำเข้า บุคคลธรรมดา / นักท่องเที่ยวสามารถนำเงินตราไทยนำเข้าได้ไม่จำกัดมูลค่า


เงินตราต่างประเทศ

บุคคลธรรมดา / นักท่องเที่ยว สามารถนำเงินตราต่างประเทศที่เป็นธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ออกไปนอกหรือเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่จำกัด แต่หากมีมูลค่ารวมกันเกินกว่า 20,000 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า ต้องสำแดงรายการเงินตราต่างประเทศนั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ขณะผ่านด่านศุลกากร หากไม่สำแดงหรือสำแดงรายการไม่ถูกต้องมีความผิดทางอาญา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Customs Call Center โทร. 1164 หรือ Customs Clinic โทร. 02-667-7880-1 โทรสาร 02-667-7885
e-mail: [email protected]