คนไทยในต่างประเทศ

คนไทยในต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ส.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 2,506 view
หากท่านทำใบอนุญาตให้พำนักในสหราชอาณาจักร (BRPs) ที่ Home Office ออกให้สูญหาย จะต้องรีบดำเนินการแจ้ง Home Office และดำเนินการทำบัตรใหม่โดยเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับและความเสี่ยงที่จะอาจถูกให้ออกนอกประเทศ 
 
 ●  สำหรับผู้ที่ทำบัตรฯ หายในสหราชอาณาจักร มีกำหนดจะต้องแจ้ง Home Office ภายใน 3 เดือน 
โดยลงทะเบียนแจ้งการสูญหายหรือชำรุดทางระบบออนไลน์ ที่ https://www.gov.uk/biometric-reside... และปฏิบัติตามขั้นตอนในการขอทำบัตรใหม่แบบธรรมดาทางไปรษณีย์ มีค่าธรรมเนียม 56 ปอนด์หรือแบบด่วนที่ premium service centres โดยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับบริการแบบเร่งด่วน
 
 ●  สำหรับผู้ที่ทำบัตรหายนอกสหราชอาณาจักร จะต้องรีบแจ้ง Home Office ผ่านระบบออนไลน์ และทำบัตรชั่วคราวแบบเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรได้ครั้งเดียว 
โดยยื่นคำร้องทางออนไลน์ในประเทศนั้น ๆ ที่ https://www.gov.uk/biometric-reside...  เพื่อขอทำบัตรชั่วคราวแบบเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรครั้งเดียวจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ของสหราชอาณาจักรในประเทศนั้น ๆ โดยมีค่าธรรมเนียม 189 ปอนด์ และเมื่อเดินทางกลับสหราชอาณาจักรจะต้องทำบัตรฯ ใหม่ภายใน 1 เดือน โดยยื่นคำร้องขอทำบัตรฯ แบบธรรมดาทางไปรษณีย์ มีค่าธรรมเนียม 56 ปอนด์หรือแบบด่วนที่ premium service centres โดยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับบริการแบบเร่งด่วน
 
ทั้งนี้ สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในการทำบัตรฯ ใหม่ได้ที่ https://www.gov.uk/biometric-reside... 
 
อนึ่ง กระบวนการออกบัตร BRPs เป็นอำนาจของฝ่ายสหราชอาณาจักรโดย Home Office ซึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ในกระบวนการดังกล่าวได้