คนไทยในต่างประเทศ

คนไทยในต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ส.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 11,167 view
แม้จะใช้ชีวิตในต่างประเทศ แต่แน่นอนว่าหลายท่านยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ  ในประเทศไทย  อาทิ  ศาล สำนักงานตำรวจ   สำนักงานเขต  ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานที่ดิน ธนาคาร หรือสถาบันการศึกษา  เพื่อให้บรรลุความประสงค์ต่างๆ เช่น  การดำเนินคดีแพ่ง-คดีอาญา การจดทะเบียนสถานะครอบครัว การเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล การแจ้งย้ายที่อยู่  การขอคัดสำเนาสูติบัตร สำเนาใบจดทะเบียนสมรส  การสำรวจรังวัดที่ดิน  และ การทำนิติกรรม-สัญญาต่าง ๆ  
 
โดยปกติการดำเนินการเรื่องเหล่านี้ ท่านจะต้องดำเนินการด้วยตนเอง  อย่างไรก็ดี  หากไม่สะดวกที่จะเดินทางกลับไปดำเนินการด้วยตนเองที่ประเทศไทย  ท่านสามารถดำเนินการมอบอำนาจให้บุคคลที่อยู่ที่ประเทศไทยดำเนินการแทนได้   โดยผู้มอบอำนาจสามารถกรอกแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจและเดินทางมาลงชื่อในหนังสือมอบอำนาจด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน พร้อมนำหนังสือเดินทางตัวจริง  และเตรียมข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ที่ประเทศไทยของผู้รับมอบอำนาจ เพื่อกรอกในหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวด้วย
 
โปรดดูข้อมูลขั้นตอนการดำเนินการมอบอำนาจและสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจได้ที่ http://bit.ly/2yXk2lY