คนไทยในต่างประเทศ

คนไทยในต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ส.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 5,037 view
สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีอำนาจในการแก้ไขชื่อ และชื่อสกุล เนื่องจากชื่อและชื่อสกุลที่ปรากฏในหนังสือเดินทางต้องตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทย ฉะนั้น หากท่านประสงค์ที่จะใช้ชื่อสกุลตามคู่สมรสในหนังสือเดินทางไทยเล่มใหม่ภายหลังการแต่งงาน จะต้องดำเนินการเปลี่ยนนามสกุลที่สำนักงานเขต หรืออำเภอที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเพื่อทำบันทึกฐานะแห่งครอบครัว บันทึกข้อตกลงการใช้นามสกุล และแจ้งเปลี่ยนนามสกุลในทะเบียนบ้านเสียก่อน ซึ่งสามารถไปดำเนินการด้วยตนเอง หรืออาจจะมีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปดำเนินการแทนได้
 
ขั้นตอนการดำเนินการอาจจะแตกต่างกันตามแต่กรณี กล่าวคือ กรณีที่สามีและภรรยาสามารถเดินทางไปแก้ไขชื่อสกุลที่ประเทศไทย (สามี-ภรรยาสามารถไปได้ทั้งคู่) กรณีที่สามีไม่สามารถเดินทางไปลงลายมือชื่อรับรองในบันทึกข้อตกลงการใช้นามสกุล ณ ที่สำนักงานเขต หรืออำเภอ (สามีไปไม่ได้) หรือ กรณีที่สามีและภรรยาไม่สามารถเดินทางไปแก้ไขชื่อสกุลด้วยตนเอง (ทั้งสามี-ภรรยาไปไม่ได้ทั้งคู่)
 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการทางเอกสารดูได้ที่ http://bit.ly/2gnm1rj