23,421 view

messageImage_1671040871672

สารเอกอัครราชทูต

          สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและมิตรของประเทศไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ผมรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผมดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำสหราชอาณาจักร

          ไทยกับสหราชอาณาจักรถือเป็นมิตรประเทศที่มีประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ที่เก่าแก่และแน่นแฟ้น ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของค่านิยมและผลประโยชน์ร่วม ทั้งสองประเทศสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อปี ๒๓๙๘ และต่อมาได้ประกาศสถานะความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เมื่อปี ๒๕๕๕ ซึ่งสะท้อนถึงเจตนารมณ์ที่จะยกระดับความร่วมมือในทุกมิติบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมของทั้งสองฝ่ายทั้งในระดับประเทศและประชาชน  

          ในส่วนของไอร์แลนด์ ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันมีแนวโน้มที่จะขยายตัวได้เป็นอย่างดีในบริบทที่ไอร์แลนด์กำลังมุ่งดำเนินนโยบายเชิงรุกกับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยในปี ๒๕๖๕ ทั้งสองประเทศได้มีการประชุม Political Consultations ไทย – ไอร์แลนด์ เป็นครั้งแรก เพื่อเป็นเวทีที่ช่วยขับเคลื่อนความสัมพันธ์และเพิ่มพูนความร่วมมือที่สำคัญที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งรวมถึงและประเด็นภูมิภาคและประเด็นระดับโลกต่าง ๆ

          ผมมีความมุ่งมั่นที่จะขยายความร่วมมือในประเด็นที่สำคัญสำหรับไทย ทั้งในด้านการเมืองและความมั่นคง การค้าการลงทุน รวมถึงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ซึ่งผมเห็นว่าการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนเป็นเสาหลักหนึ่งที่สำคัญที่ไม่อาจมองข้ามไปได้ หากจะส่งเสริมสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างกัน นอกจากนี้ ภารกิจสำคัญอันดับต้นของสถานเอกอัครราชทูตฯ คือการดูแลทุกข์สุข และสวัสดิภาพของพี่น้องชาวไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ รวมถึงการให้บริการด้านกงสุลแก่พี่น้องชาวไทยและชาวต่างชาติทุกคน สถานเอกอัครราชทูตฯ หวังว่าจะได้ร่วมมือใกล้ชิดกับชุมชนไทยทุกหมู่เหล่า เพื่อที่เราจะได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาชุมชนของเราให้ก้าวหน้า รวมทั้งเป็นพลังสำคัญในการส่งเสริมสายสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์อีกด้วย

          ในนามของสถานเอกอัครราชทูตฯ ผมหวังว่า ทุกท่านจะได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ปรากฏทางเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และหากมีสิ่งใดที่สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือได้ ผมและข้าราชการทุกท่านพร้อมและยินดีที่จะร่วมมืออย่างเต็มที่กับทุกท่านเสมอ

ธานี ทองภักดี

เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕