สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จัดงานนิทรรศการภาพถ่าย “Reimagining Thailand Through the Irish Lens: Entertainment, Innovation, and Sustainability”

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จัดงานนิทรรศการภาพถ่าย “Reimagining Thailand Through the Irish Lens: Entertainment, Innovation, and Sustainability”

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ต.ค. 2566

| 691 view

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ นายณัฐพงศ์ สิทธิชัย อุปทูตฯ ไทยประจำไอร์แลนด์ ได้เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการภาพถ่าย “Reimagining Thailand Through the Irish Lens: Entertainment, Innovation, and Sustainability” ณ ห้างสรรพสินค้า Arnotts กรุงดับลิน โดยมีนาง Olivia Leslie อธิบดีกรมเอเชียแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศไอร์แลนด์ ให้เกียรติเข้าร่วมในฐานะแขกเกียรติยศ พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศประจำกรุงลอนดอน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงลอนดอน ผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนของไอร์แลนด์ และชุมชนไทยในไอร์แลนด์ พร้อมทั้งสื่อมวลชนชั้นนำในท้องถิ่น เข้าร่วมงานกว่า ๖๐ คน

งานนิทรรศการภาพถ่ายข้างต้นเป็นความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับมหาวิทยาลัย University College Dublin โดยจัดแสดงผลงานภาพถ่ายของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน ๒ รายที่ได้รับการคัดเลือกจากการแข่งขันประกวดภาพถ่าย ให้เดินทางไปประเทศไทยเพื่อถ่ายภาพและนำมาจัดแสดงเป็นนิทรรศการเพื่อให้สาธารณชนไอร์แลนด์ ได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยในมิติใหม่ ได้แก่ (๑) มิติด้านอาหารและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่งดงามของประเทศไทย (๒) มิติด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม และ (๓) นวัตกรรมสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมตามนโยบาย BCG ที่ประเทศไทยกำลังมุ่งพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ นิทรรศการดังกล่าวจัดแสดงระหว่างวันที่ ๑๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้างสรรพสินค้า Arnotts กรุงดับลิน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ