กรณีคนไทยในประเทศไอร์แลนด์ที่หนังสือเดินทางหมดอายุหรือสูญหาย

กรณีคนไทยในประเทศไอร์แลนด์ที่หนังสือเดินทางหมดอายุหรือสูญหาย

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ก.ย. 2566

| 29,513 view
กรณีคนไทยในประเทศไอร์แลนด์ทำหนังสือเดินทางสูญหายหรือหมดอายุ และประสงค์จะเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรฯ เพื่อขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (E-Passport) ขอให้ยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว 1 ปี ให้ดำเนินการดังนี้
 
1. หลักฐานประกอบ ในกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย     
1.      ใบแจ้งความ (ถ้ามี)      
2.      สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิมที่สูญหาย (ถ้ามี)
3.      สำเนาบัตรประชาชน
4.      ส่งรูปถ่ายขนาด 2 x 2 นิ้ว (พื้นหลังสีขาว) มาที่ [email protected] 
5.      แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว (แบบฟอร์มที่ 4)      
6.      บันทึกสอบสวน (แบบฟอร์มที่ 2)       
7.      บันทึกประกอบคำร้องกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย (แบบฟอร์มที่ 3)  
8.      ค่าธรรมเนียม 10 ปอนด์ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปเพื่อชำระค่าธรรมเนียมผ่านบัตรเดบิต/บัตรเครดิต
9.      ส่งเอกสารทั้งหมดยกเว้นรูปถ่ายให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทางไปรษณีย์ยกเว้นรูปถ่ายที่ต้องส่งทางอีเมล
 
2. หลักฐานประกอบ ในกรณีหนังสือเดินทางหมดอายุ      
1.      หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
2.      สำเนาบัตรประชาชน     
3.      ส่งรูปถ่ายขนาด 2 x 2 นิ้ว (พื้นหลังสีขาว) มาที่ [email protected]        
4.      แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว (แบบฟอร์มที่ 4)       
5.      บันทึกสอบสวน (แบบฟอร์มที่ 2)      
6.      ค่าธรรมเนียม 10 ปอนด์ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปเพื่อชำระค่าธรรมเนียมผ่านบัตรเดบิต/บัตรเครดิต
7.      ส่งเอกสารทั้งหมดยกเว้นรูปถ่ายให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทางไปรษณีย์ยกเว้นรูปถ่ายที่ต้องส่งทางอีเมล
 

3. หลักฐานประกอบสำหรับบุคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี    

 

      กรณีบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดา – มารดาจดทะเบียนสมรส           
1.    สูติบัตรไทย        
2.    บัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
       (ในกรณีที่ยังไม่มีบัตรประชาชนให้แจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อขอกรอกแบบฟอร์มนิติกรณ์)                     
3.    หนังสือเดินทางของบิดา - มารดา             
4.    บัตรประชาชนของบิดา - มารดา (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย) 
5.    สำเนาหนังสือเดินทางไทยที่สูญหาย
6.    ส่งรูปถ่ายขนาด 2 x 2 นิ้ว (พื้นหลังสีขาว) มาที่ [email protected]      
7.    ส่งเอกสารทั้งหมดยกเว้นรูปถ่ายให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทางไปรษณีย์ยกเว้นรูปถ่ายที่ต้องส่งทางอีเมล  
 
กรณีบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดา – มารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส            
1.    สูติบัตรไทย         
2.    บัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน  
       (ในกรณีที่ยังไม่มีบัตรประชาชนให้แจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อขอกรอกแบบฟอร์มนิติกรณ์)            
3.    ใบปกครองบุตร (ป.ค.14) หรือบันทึกการสอบปากคำ             
4.    หนังสือเดินทางของบิดา - มารดา             
5.    บัตรประชาชนของบิดา-มารดา (เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย) 
6.    สำเนาหนังสือเดินทางไทยที่สูญหาย
7.    ส่งรูปถ่ายขนาด 2 x 2 นิ้ว (พื้นหลังสีขาว) มาที่ [email protected]       
8.    ส่งเอกสารทั้งหมดยกเว้นรูปถ่ายให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทางไปรษณีย์ยกเว้นรูปถ่ายที่ต้องส่งทางอีเมล
 
กรณีบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดา – มารดาได้จดทะเบียนหย่าเเล้ว            
1.    สูติบัตรไทย        
2.    บัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน        
       (ในกรณีที่ยังไม่มีบัตรประชาชนให้แจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อขอกรอกแบบฟอร์มนิติกรณ์)        
3.    ทะเบียนหย่าและบันทึกการหย่าที่ระบุผู้มีอำนาจในการปกครองบุตรของบิดา - มารดา             
4.    หนังสือเดินทางของบิดา - มารดา             
5.    บัตรประชาชนของผู้ปกครองบุตร 
6.    สำเนาหนังสือเดินทางไทยที่สูญหาย
7.    ส่งรูปถ่ายขนาด 2 x 2 นิ้ว (พื้นหลังสีขาว) มาที่ [email protected]      
8.    ส่งเอกสารทั้งหมดยกเว้นรูปถ่ายให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทางไปรษณีย์ยกเว้นรูปถ่ายที่ต้องส่งทางอีเมล