กรณีคนไทยในประเทศไอร์แลนด์ที่หนังสือเดินทางหมดอายุหรือสูญหาย

กรณีคนไทยในประเทศไอร์แลนด์ที่หนังสือเดินทางหมดอายุหรือสูญหาย

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ส.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 ก.ย. 2565

| 23,133 view
กรณีคนไทยในประเทศไอร์แลนด์ทำหนังสือเดินทางสูญหายหรือหมดอายุ และประสงค์จะเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรฯ เพื่อขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (E-Passport) ขอให้ยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว 1 ปี ให้ดำเนินการดังนี้
 
จัดส่งใบแจ้งความ (ถ้ามี) พร้อมเอกสารประกอบไปยังสถานเอกอัครราชทูตฯ ระบุที่มุมซองว่า "ขอหนังสือเดินทางชั่วคราว" กรุณาแนบค่าธรรมเนียมเป็นดร้าฟท์ธนาคาร สั่งจ่าย Royal Thai Embassy จำนวน 10 ปอนด์ สำหรับทำหนังสือเดินทาง และอีก 10 ปอนด์เพื่อเป็นค่าจัดส่งหนังสือเดินทางชั่วคราวกลับไปที่ไอร์แลนด์ (รวมเป็นเงิน 20 ปอนด์) หรือระบุในแบบฟอร์มว่าประสงค์จะชำระค่าธรรมเนียมผ่านบัตรเดบิต/บัตรเครดิตเพื่อเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป
 
ภายหลังจากที่คนไทยในไอร์แลนด์ได้รับหนังสือเดินทางชั่วคราวแล้ว สามารถยื่นขอรับการตรวจลงตราจากสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร เพื่อเดินทางไปติดต่อขอทำหนังสือเดินทาง (E-passport) ด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
 
 
1. หลักฐานประกอบ ในกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย      
1.      ใบแจ้งความ (ถ้ามี)      
2.      สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิม (ถ้ามี)
3.      สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน       
4.      รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ใช้ในหนังสือเดินทาง (พื้นหลังสีขาว)      
5.      แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว (แบบฟอร์มที่ 4)      
6.      บันทึกสอบสวน (แบบฟอร์มที่ 2)       
7.      บันทึกประกอบคำร้องกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย (แบบฟอร์มที่ 3)       
8.      ค่าธรรมเนียม 20 ปอนด์ (เงินสด หรือดร้าฟท์ธนาคาร) หรือระบุในแบบฟอร์มว่าประสงค์จะชำระค่าธรรมเนียมผ่านบัตรเดบิต/บัตรเครดิตเพื่อเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป
 
2. หลักฐานประกอบ ในกรณีหนังสือเดินทางหมดอายุ      
1.      สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
2.      สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน     
3.      รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ใช้ในหนังสือเดินทาง (พื้นหลังสีขาว)      
4.      แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว (แบบฟอร์มที่ 4)       
5.      บันทึกสอบสวน (แบบฟอร์มที่ 2)      
6.      ค่าธรรมเนียม 20 ปอนด์ (เงินสด หรือดร้าฟท์ธนาคาร) หรือระบุในแบบฟอร์มว่าประสงค์จะชำระค่าธรรมเนียมผ่านบัตรเดบิต/บัตรเครดิตเพื่อเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป


3. หลักฐานประกอบสำหรับบุคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี    

3.1 บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดา – มารดาจดทะเบียนสมรสกันแล้ว            

1.    รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ ใช้ในหนังสือเดินทาง (พื้นหลังสีขาว)            

2.    หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน            

3.    สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน            

4.    สำเนาสูติบัตรไทย             

5.    สำเนาทะเบียนสมรสของบิดา - มารดา             

6.    สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา - มารดา             

7.    สำเนาบัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านของบิดา - มารดา (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)     

 

3.2 บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดา – มารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส            

1.    รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ใช้ในหนังสือเดินทาง (พื้นหลังสีขาว)             

2.    หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน            

3.    สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน              

4.    สำเนาสูติบัตรไทยจำนวน 2 ชุด            

5.    สำเนาใบปกครองบุตร (ป.ค.14) หรือบันทึกการสอบปากคำ            

6.    สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา - มารดา             

7.    สำเนาบัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านของบิดา-มารดา (เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย) 

 

3.3 บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดา – มารดาได้จดทะเบียนหย่าเเล้ว            

1.    รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ใช้ในหนังสือเดินทาง (พื้นหลังสีขาว)            

2.    หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน            

3.    สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน              

4.    สำเนาสูติบัตรไทย             

5.    สำเนาทะเบียนหย่าและบันทึกการหย่าของบิดา - มารดา             

6.    สำเนาบันทึกการหย่าที่ระบุผู้มีอำนาจในการปกครองบุตร            

7.    สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา - มารดา           

8.    สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองบุตร