โครงการบริจาคเบี้ยผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ

โครงการบริจาคเบี้ยผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 พ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 6,965 view

ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แต่มีรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่ายและประสงค์ที่จะไม่ขอรับเบี้ยยังชีพ เข้าร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ กว่า 3 ล้านคนทั่วประเทศ โดยเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2018 เป็นต้นไป

Power-Point-เบี้ยยังชีพ-สอท.-วอชิงตัน-2-768x532 bdop-บริจาคเบี้ยยังชีพ  

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพฯ 

  • ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ได้ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพฯ ณ หน่วยงานลงทะเบียนในประเทศไทยแล้ว)

เอกสารประกอบการแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในต่างประเทศ

  • กรณีแจ้งบริจาคด้วยตนเอง นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือหนังสือเดินทางมาแจ้งความประสงค์ขอบริจาคได้ที่ฝ่ายกงสุล  
  • กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้นำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจมาด้วย
  • แบบฟอร์ม แบบคำขอบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อส่งเข้ากองทุนผู้สูงอายุ

หมายเหตุ   การแจ้งบริจาคต้องบริจาคไม่น้อยกว่า 12 เดือน จึงสามารถแจ้งยกเลิกได้

 

คู่มือโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพ [Download]

ผู้บริจาคจะได้รับ 

  • เหรียญเชิดชูเกียรติ 
  • สิทธิในการหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1 เท่าของเงินที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคอื่นแล้วไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อน ซึ่งกองทุนผู้สูงอายุจะจัดส่งใบเสร็จ และเหรียญเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้บริจาคตามที่อยู่ที่ระบุในประเทศไทยเท่านั้น