ประกาศ

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการกงสุล

11 ธ.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างเหมาบริการในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการกงสุล

4 ธ.ค. 2566

ประกาศสำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำสหราชอาณาจักรและยุโรป เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเงินการคลัง

4 ธ.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง เสมียน ชั้น ๒

4 ธ.ค. 2566

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการกงสุล

22 พ.ย. 2566

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง เสมียน ชั้น ๒

16 พ.ย. 2566

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเงินการคลัง

25 ต.ค. 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเงินการคลัง

19 ต.ค. 2566

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเงินการคลัง สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำสหราชอาณาจักรและยุโรป

2 ต.ค. 2566