บริการด้านกงสุล

การขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (e-passport) กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย

28 ส.ค. 2562

กรณีคนไทยในประเทศไอร์แลนด์ที่หนังสือเดินทางหมดอายุหรือสูญหาย

28 ส.ค. 2562

การขอเอกสารการเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document - ETD) กรณีหนังสือเดินทางหมดอายุต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเร่งด่วน

28 ส.ค. 2562

การขอหนังสือเดินทางชั่วคราว (อายุ 1 ปี)

28 ส.ค. 2562

ขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (e-passport) กรณีหมดอายุ และหนังสือเดินทางเล่มแรก

28 ส.ค. 2562