ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ส.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 ม.ค. 2566

| 53,348 view

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม


Visa - วีซ่าเพื่อเดินทางไปประเทศไทย

 • Visa Application Form  -  ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์ที่ https://thaievisa.go.th/

 


Passport - หนังสือเดินทางไทย

 • คำร้องขอหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ  -  E-Passport Application Form  Download Form 1
 • บันทึกสอบสวน  -  Investigation Form  Download Form 2
 • บันทึกประกอบคำร้องขอหนังสือเดินทาง แทนเล่มเดิมที่สูญหาย  - Replacement of lost passports request form  Download Form 3
 • คำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราวอายุ 1 ปี และหนังสือสำคัญประจำตัว  -  Temporary Passport Form Download Form 4
 • แบบฟอร์มคำขอในกรณีที่หนังสือเดินทางหาย และแจ้งเกิดในกรณีที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่บุตรใช้นามสกุลตามบิดา  -  Request Form for Replacement of Lost Passport and for Birth Certificate of a child who uses father's surname without marriage certificate  Download Form 5
 • หนังสือให้ความยินยอมทำหนังสือเดินทาง - Consent letter  Download Form 6
 • หนังสือมอบอำนาจ - Power of Attorney  Download Form 7
 • บันทึกการสอบปากคำ (ป.ค. 14)  -  Child Custody Form (Por Kor 14)  Download Form 8
 • บันทึกถ้อยคำสำหรับมารดาที่อยู่กินกับบิดาแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส  -  Memo Memo for a Thai mother who has not registered her marriage but lives with the father of her child  Download Form 9
 • รับรองบุตร  -  Registration of Legitimation of Child  Download Form 10

หนังสือมอบอำนาจแจ้งเข้าทะเบียนบ้านสำหรับผู้มีถิ่นพำนักในต่างประเทศ  -  Power of Attorney for House Registration from abroad  Download Form 11
 


Birth Certificate - แจ้งเกิดขอสูติบัตรไทย

 • แบบฟอร์มแจ้งเกิดขอสูติบัตรไทย  -  Thai Birth Registration Form Download Form12
   


Thai Identity Card - ทำบัตรประชาชนไทย

 • แบบฟอร์มทำบัตรประชาชน - Thai National Identity Card Form Download Form13 
 • แบบฟอร์มบันทึกคำให้การของผู้ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน ในกรณีบัตรเดิมสูญหายหรือชำรุด - Interrogation Form for Thai National Identity Card Download Form14 

 

Adoption - การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมของชาวต่างชาติ

 • การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  -  Child Adoption Form  Thai Form   English Form
       


Marriage & Divorce - การจดทะเบียนสมรส และ การจดทะเบียนหย่า

 • แบบฟอร์มจดทะเบียนสมรส  -  Marriage Registration Form  Download Form   
 • แบบฟอร์มบันทึกการจดทะเบียนสมรส  -  Additional Marriage Registration Form  Download Form
 • แบบฟอร์มจดทะเบียนหย่า  -  Divorce Registration Form  Download Form
       


Legalisation - คำร้องสำหรับนิติกรณ์ต่าง ๆ

 • คำร้องนิติกรณ์  -  Legalisation Form  Download Form
 • หนังสือมอบอำนาจ - Power of Attorney  Download Form
 • ข้อตกลงการใช้นามสกุล - Agreement to use surname  Download Form
 • ลงทะเบียนคนไทยในต่างประเทศ - Registration of Thai Nationals in the UK
   

Death Certificate - คำร้องขอมรณบัตร

 • แบบฟอร์มมรณบัตร  -  Death Certificate Form  Download Form