เที่ยวบินพิเศษรับคนไทยกลับบ้านรอบที่ 3 วันที่ 14 มิถุนายน 2563

เที่ยวบินพิเศษรับคนไทยกลับบ้านรอบที่ 3 วันที่ 14 มิถุนายน 2563

23 มิ.ย. 2563

1,979 view

เที่ยวบินพิเศษรับคนไทยกลับบ้านรอบที่ 3 วันที่ 14 มิถุนายน 2563

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ไปอำนวยความสะดวกในการเช็คอินและด้านเอกสารต่าง ๆ ให้แก่พี่น้องชาวไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ จำนวน 250 คน ที่ท่าอากาศยานฮีธโรว์ กรุงลอนดอน และรอส่งขึ้นเครื่องบินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยรอบที่ 3 โดยสายการบินไทย เที่ยวบินพิเศษ TG917 ออกเดินทางเวลา 21.25 น. และจะถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น.

การเดินทางกลับประเทศไทยครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้ข้อกำหนดด้านสุขอนามัยที่เคร่งครัดของท่าอากาศยานฮีธโรว์และสายการบินไทย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ทั้งการทำความสะอาดมือด้วยสารฆ่าเชื้อ และการสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง โดยระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2563 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้บริการตรวจสุขภาพโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และแจกหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อไวรัสเพื่อช่วยปกป้องพี่น้องชาวไทยให้เดินทางถึงประเทศไทยด้วยความสบายใจและปลอดภัย


เมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารทั้งหมดจะได้รับการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินในการเข้ารับการกักตัวดูแลสุขภาพเป็นเวลา 14 วัน เพื่อประโยชน์ของแต่ละท่านและเพื่อรักษาสวัสดิภาพของสังคมไทยโดยส่วนรวมต่อไป

 

"ทุกข์ร้อนของคนไทย สถานทูตใส่ใจช่วยบรรเทา"

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ