น้ำพระราชหฤทัยปกป้องผองไทยพ้นภัย COVID

น้ำพระราชหฤทัยปกป้องผองไทยพ้นภัย COVID

22 พ.ค. 2563

239 view

น้ำพระราชหฤทัยปกป้องผองไทยพ้นภัย COVID

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระราชทรัพย์ให้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG ก่อสร้างห้องตรวจหาเชื้อ ”(Modular Swab Unit)” เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาล  ๒๐ แห่งทั่วประเทศ โดยเป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน” เพื่อรับมือกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19

ห้องตรวจหาเชื้อ”(Modular Swab Unit)” ดังกล่าวเป็นนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นจากภูมิปัญญาของไทยในรูปแบบของหน่วยปฏิบัติขนาดกะทัดรัดพัฒนาจากเทคโนโลยีของ SCG Heim และ Living Solution ที่เน้นการป้องกันการสัมผัสและแพร่เชื้อแบบครบวงจร โดยออกแบบให้แยกบริเวณสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยที่มารับบริการออกจากกัน โดยมีระบบที่จะช่วยควบคุมแรงดันและการหมุนเวียนของอากาศให้สะอาด เพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยงการติดเชื้อสำหรับทั้งบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยที่มารับบริการ และทำให้การตรวจคัดกรองผู้ป่วยสามารถทำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งห้องตรวจหาเชื้อดังกล่าวสามารถติดตั้งในพื้นที่จำกัดได้อย่างรวดเร็วภายใน ๓ วัน เพื่อให้พร้อมบริการแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนได้ทันที

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ห้องตรวจหาเชื้อแห่งที่ ๘ ตามโครงการภายใต้พระราชดำริได้รับการส่งมอบแก่โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางในการรับส่งต่อผู้ป่วย ๗ จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี โดยแต่ละวันมีจำนวนผู้ป่วยมารับบริการเป็นจำนวนมากรวมทั้งชาวต่างชาติ เฉลี่ยประมาณ ๔ พันรายต่อวัน การติดตั้งห้องตรวจเชื้อดังกล่าวช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์เข้าถึงเครื่องมือเทคโนโลยีชั้นสูงที่ได้มาตรฐานและเพิ่มความปลอดภัยสำหรับการปฏิบัติงาน และสามารถดูแลประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน ให้ผ่านพ้นวิกฤต COVID-19 ไปได้ด้วยความเข้มแข็งและมีขวัญกำลังใจด้วยพระมหากรุณาธิคุณ

โรงพยาบาล ๒๐ แห่งที่ได้รับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit) ได้แก่ (๑) โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ (๒) โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา (๓) สถาบันบำราศนราดูร (๔) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว (๕) สถาบันโรคทรวงอก (๖) โรงพยาบาลตำรวจ (๗) โรงพยาบาลกลาง (๘) โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ (๙) โรงพยาบาลนครปฐม (๑๐) โรงพยาบาลราชบุรี (๑๑) โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก (๑๒) โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา (๑๓) โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ (๑๔) โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ (๑๕) โรงพยาบาลนครพิงค์ (๑๖) โรงพยาบาลอุดรธานี (๑๗) โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ (๑๘) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี (๑๙) โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และ (๒๐) โรงพยาบาลหาดใหญ่

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางลิงค์ที่ https://www.youtube.com/watch?v=HGCKZTGBheI&feature=youtu.be

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ