โครงการความร่วมมือเพื่อการวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร

โครงการความร่วมมือเพื่อการวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 ส.ค. 2565

| 1,226 view

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ รศ.ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าของไทย ได้เข้าพบเอกอัครราชทูตพิษณุ สุวรรณะชฎ ที่ห้องศรีอยุธยา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เพื่อแนะนำโครงการและรายงานความคืบหน้าโครงการความร่วมมือเพื่อการวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของไทยกับสหราชอาณาจักร ซึ่งมีงานวิจัยที่สำคัญสองชิ้น ชิ้นแรกเป็นการศึกษาวิจัยโครงการ “Modelling Flood Risk and Community Resilience” เพื่อศึกษาและค้นหาแนวทางป้องกันผลกระทบทางลบจากโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ Eastern Economic Corridor ต่อระดับและการไหลเวียนของกระแสน้ำในแม่น้ำระยองและผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น และอีกชิ้นเป็นการศึกษาเรื่อง  “Thai Coast: Coastal Vulnerability, Resilience and Adaptation in Thailand” ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจากปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศต่อสภาวะแวดล้อมของพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านจังหวัดระนองและจังหวัดชุมพร ซึ่งโครงการวิจัยดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่จะรองรับการพัฒนาในอนาคตของประเทศไทยและการรักษาความสมดุลระหว่างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและการรักษาสิ่งแวดล้อมของไทย กับสะท้อนอย่างชัดเจนถึงการมีส่วนร่วมของไทยกับนานาชาติเพื่อรับมือกับปัญหาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาโลกร้อน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ