เอกอัครราชทูตพิษณุ สุวรรณะชฎ ร่วมกับนาย Steve Buckley ประธานสมาคม Anglo-Thai Society ได้จัดงานเปิดตัวหนังสือประวัติศาสตร์ “The King and the Consul: A British Tragedy in Old Siam” ประพันธ์โดยนาย Simon Landy, MBE

เอกอัครราชทูตพิษณุ สุวรรณะชฎ ร่วมกับนาย Steve Buckley ประธานสมาคม Anglo-Thai Society ได้จัดงานเปิดตัวหนังสือประวัติศาสตร์ “The King and the Consul: A British Tragedy in Old Siam” ประพันธ์โดยนาย Simon Landy, MBE

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ก.ย. 2565

| 970 view
เมื่อวันที่ ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๕ เอกอัครราชทูตพิษณุ สุวรรณะชฎ ร่วมกับนาย Steve Buckley ประธานสมาคม Anglo-Thai Society ได้จัดงานเปิดตัวหนังสือประวัติศาสตร์ “The King and the Consul: A British Tragedy in Old Siam” ประพันธ์โดยนาย Simon Landy, MBE นักประวัติศาสตร์และอดีตประธาน British Chamber of Commerce of Thailand และจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ River Books โดยมีผู้สนใจให้ความเข้าร่วมงานกว่า ๕๐ คน
 
สาระสำคัญของหนังสือได้สะท้อนประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์อันยาวนานและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่หยั่งรากลึกระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร นับแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในช่วงสนธิสัญญาเบาว์ริง เมื่อปี ค.ศ. ๑๘๕๕ รวมถึงประวัติศาสตร์การจัดตั้งที่ทำการสถานกงสุลและสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย ซึ่งมีเรื่องราวและบทเรียนอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งสะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพทางการทูตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ที่ทรงมีวิสัยทัศน์อันก้าวหน้า ช่วยเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยก้าวทันบริบทการเมืองโลกขณะนั้นด้วยพระปรีชาสามารถ
 
1   2
 
3   4  
 
5   6  
 
7