สรุปข่าวเศรษฐกิจที่สำคัญใน สอ. ในช่วงวันที่ 16 - 30 เม.ย. 2565

สรุปข่าวเศรษฐกิจที่สำคัญใน สอ. ในช่วงวันที่ 16 - 30 เม.ย. 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 พ.ค. 2565

| 2,811 view

๑. ความเคลื่อนไหวในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของ สอ.
    ๑.๑ ธุรกิจบันเทิง ข้อมูลการสำรวจของ บ. Kantar[1] พบว่า ตลาดธุรกิจบันเทิงออนไลน์ใน สอ. เริ่มหดตัวลงหลังภาวะค่าครองชีพสูงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยมีผู้ยกเลิกการสมัครสมาชิกรายเดือนผู้ให้บริการต่าง ๆ เช่น Netflix  Disney+ และ Amazon Prime ในช่วงไตรมาสแรกของปี ๖๕ แล้วประมาณ ๑.๕๑ ล้านราย (คงเหลือประมาณ ๑๖.๙ ล้านราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๘ ของครัวเรือนทั้งหมดของ สอ.) ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการลดค่าใช้จ่ายเพื่อรองรับค่าสาธารณูปโภคที่สูงขึ้นในเดือน เม.ย. ๖๕ เป็นต้นไป นอกจากนี้ ยังพบว่ามีจำนวนผู้สมัครสมาชิกรายใหม่โดยรวมในช่วงไตรมาสแรกเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๐.๓ ของครัวเรือนทั้งหมดใน สอ. (ลดลงจากร้อยละ ๔.๒ ในปีที่ผ่านมา) ถือเป็นสถิติต่ำที่สุดและส่งสัญญาณหดตัวครั้งแรกในรอบ ๑๐ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บ. Netflix ให้ข้อมูลว่าในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้มีจำนวนผู้สมัครสมาชิกทั่วโลกลดลงราว ๒๐๐,๐๐๐ รายและคาดว่าจะมีผู้ยกเลิกสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกราว ๒ ล้านรายภายในเดือน ก.ค. ศกนี้ จากสถานการณ์ ศก. ในปัจจุบัน รวมทั้งเป็นผลกระทบจากการแข่งขันด้าน content ของบริษัทคู่แข่ง ข่าวดังกล่าวทำให้ราคาหุ้นของบริษัทลดลง ร้อยละ ๓๕ ทันทีเมื่อมีการเปิดตลาดเมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย. ๖๕[2] และลดลงประมาณร้อยละ ๒๐ เมื่อปิดตลาดในวันเดียวกัน[3] 
    ๑.๒ ธนาคาร HSBC ซึ่งมี สนง. ใหญ่ในกรุงลอนดอน ให้ข้อมูลว่าผลกำไรของธนาคารบริษัทในช่วงไตรมาสแรกของปีปรับตัวลดลงเกือบร้อยละ ๓๐ มาอยู่ที่ ๓.๓ พันล้านปอนด์ (จาก ๔.๕๗ พันล้านปอนด์ในปีที่แล้ว) โดยมีปัจจัยจากการที่ธนาคารชะลอการลงทุนเพื่อสำรองเงินจำนวนประมาณ ๕๐๐ ล้านปอนด์ไว้ชดเชยการผิดนัดชำระหนี้ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงสามเดือนแรกของปีนี้จากปัจจัยค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นและปัญหาสงครามในยูเครน และส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ในฮ่องกง (ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของ HSBC) อย่างไรก็ดี HSBC ยังมีผลประกอบการที่ดีในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงวิกฤตโควิดโดยมีผู้กู้ยืมสินเชื่อบ้านพักอาศัยมากขึ้นคิดเป็นมูลค่าถึง ๔.๖ พันล้านปอนด์จนถึงช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของการปล่อยสินเชื่อทั้งหมดของธนาคาร ทั้งนี้ คาดว่าแนวโน้มการกู้สินเชื่อบ้านพักอาศัยจะชะลอตัวลงในไตรมาสที่สองเนื่องจากการแข่งขันของสถาบันการเงินอื่น ๆ กอปรกับธนาคารเพิ่มเงื่อนไขการกู้ยืมมากขึ้นเพื่อรองรับความเสี่ยงจากการผิดชำระหนี้ที่อาจเกิดจากสถานการณ์ค่าครองชีพสูงเป็นประวัติการณ์และการที่ รบ. สอ. ยกเลิกมาตรการรับประกันสินเชื่อที่เคยใช้ในช่วงวิกฤตโควิด-๑๙[4]
    ๑.๓ Brexit รายงานการวิเคราะห์ขององค์กรวิชาการ UK in Changing Europe (UKICE) ระบุว่า พิธีการผ่านแดนสินค้าที่เกิดขึ้นจาก Brexit ทำให้ราคาอาหารใน สอ. เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖ ในช่วงเดือน ธ.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๔ โดยสินค้าที่ สอ. นำเข้าจาก EU เช่น เนื้อหมู มะเขือเทศ และแยม มีราคาเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่สูงกว่าสินค้านำเข้าจาก ปท. non-EU เช่น ปลาทูนา และสับปะรด ในขณะที่ บ. UHY Hacker Young (ที่ปรึกษาด้านการบัญชี) ให้ข้อมูลว่า ภาคธุรกิจและผู้บริโภคของ สอ. เสียภาษีศุลกากร (customs duties) จากการนำเข้าสินค้ามากถึง ๔.๘ พันล้านปอนด์ในปี ๖๔ ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก ๒.๙ พันล้านปอนด์ในปีก่อนหน้านี้[5] ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนว่า Brexit ส่งผลกระทบส่วนหนึ่งต่อภาวะค่าครองชีพสูงใน สอ. และเพิ่มแรงกดดันต่อ รบ. สอ. ให้เร่งคลี่คลายปัญหาการค้ากับ EU เนื่องจากเคยโฆษณาว่า Brexit จะช่วยทำให้ราคาสินค้านำเข้าถูกลง ล่าสุด รบ. สอ. ได้ประกาศ (มาตรการฝ่ายเดียว) ขยายกำหนดเวลาการบังคับใช้ขั้นตอนตรวจคุณภาพสินค้านำเข้าจาก EU อย่างเต็มรูปแบบที่ด่านตรวจออกไปจนถึงสิ้นปีหน้า (เดิมกำหนดเริ่มบังคับใช้ในวันที่ ๑ ก.ค. ศกนี้) เพื่อลดแรงกดดันจากภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน รวมถึงเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะค่าครองชีพสูงด้วย[1]

๒. ด้านนโยบายต่าง ๆ ของ รบ. สอ.
   
- เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย. ๖๕ รบ. สอ. ประกาศขยายกำหนดเวลาการบังคับใช้ขั้นตอนตรวจเอกสารสุขอนามัยสินค้าเนื้อสัตว์และพืชที่นำเข้าจาก EU และมาตรการควบคุมการนำเข้าเนื้อสัตว์แช่แข็งจาก EU ออกไปจนสิ้นปี๖๖ (เดิมกำหนดจะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ ๑ ก.ค. ศกนี้) ถือเป็นการขยายกำหนดเวลาฝ่ายเดียวเป็นครั้งที่ ๔ ในรอบ ๒ ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนจากวิกฤตค่าครองชีพและปัญหาระบบห่วงโซ่อุปทานในปัจจุบัน ทั้งนี้ รบ. สอ. คาดว่าการขยายเวลาดังกล่าวจะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้าของ สอ. ได้อย่างน้อยประมาณ ๑ พันล้านปอนด์ต่อปี สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาระยะยาว รบ. สอ. มีเป้าหมายที่จะปรับขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ด่านสินค้าเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น (digital border) เพื่อให้สอดคล้องกับแผน 2025 Border Strategy[2] และ UK Single Trade Window[3] ในการสร้างระบบการผ่านแดนของ สอ. ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยที่สุดในโลก โดยจะมีการ ปชส. รายละเอียดของมาตรการดังกล่าวต่อไปและให้มีผลบังคับใช้ภายในสิ้นปีหน้า[4]

๓. ทิศทางเศรษฐกิจของ สอ.
   
๓.๑ รายงานของ สนง. สถิติแห่งชาติ (Office of National Statistics – ONS)[5] ระบุว่า ยอดขายของภาคธุรกิจค้าปลีกในเดือน มี.ค. ๖๕ ปรับตัวลดลงร้อยละ ๑.๔ ซึ่งลดลงเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน โดยมีปัจจัยหลักจากยอดขายออนไลน์ที่ปรับตัวลดลงร้อยละ ๘ แม้โดยรวมยอดการค้าปลีกจะยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าช่วงก่อนวิกฤตโควิด-๑๙ ประมาณร้อยละ ๒๐ แต่แสดงให้เห็นว่าตลาดกำลังอยู่ในช่วงขาลง นอกจากนี้ยอดขายน้ำมันเชื้อเพลิงปรับตัวลดลงร้อยละ ๓.๘ ด้วยจากราคาที่สูงขึ้น จึงสะท้อนว่า ปชช. พยายามลดค่าใช้จ่ายและการเดินทางที่ไม่จำเป็นลง ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ภาวะถดถอยของอุปทานและการบริโภค แนวโน้มดังกล่าวสอดคล้องกับการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ บ. วิจัยข้อมูล Growth from Knowledge (GfK) ที่พบว่าดัชนีลดลง ๗ จุด (-๓๘) ในเดือน เม.ย. ๖๕ ซึ่งต่ำสุดเป็นลำดับสองในรอบ ๕๐ ปีที่ผ่านมาหรือใกล้เคียงกับในช่วงวิกฤตการเงินเมื่อปี ๕๑[6]
    ๓.๒ ภาคการผลิตของ สอ. หดตัวตามความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่น้อยลงโดยดัชนีผลผลิตของภาคอุตสาหกรรมใน สอ. (Flash UK PMI Composite Output Index) ที่จัดทำโดย S&P Global[7] ยังปรับตัวลดลงจาก ๖๐.๙ ในเดือน ก.พ. มาอยู่ที่ ๕๗.๖ ในเดือน มี.ค. ๖๕ ซึ่งสะท้อนภาคการผลิตที่ชะลอตัวโดยมีปัจจัยจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ดัชนีที่มีนัยทางลบข้างต้นส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นใน ศก. สอ. ให้ลดลงและทำให้ค่าเงินปอนด์อ่อนตัวลงร้อยละ ๑.๔๔ อีกทั้งมีอัตราแลกเปลี่ยน (๑ ปอนด์ต่อ ๑.๒๘๔ ดอลลาร์สหรัฐ) ต่ำสุดในรอบ ๒ ปี[8]
    ๓.๓ จากแนวโน้มการมีภาวะเงินเฟ้อสูงในระยะยาว IMF ได้ปรับปรุงรายงานการประเมิน ศก. โลกล่าสุด[9] โดยในส่วนของ สอ. ในปีนี้จะเติบโตร้อยละ ๓.๗ (จากเดิมที่ร้อยละ ๔.๗) และอาจเติบโตช้าที่สุดในกลุ่ม ปท. G7 ในปีหน้าที่ร้อยละ ๑.๒ (จากเดิมที่ร้อยละ ๒.๓) โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นสูงสุดที่ร้อยละ ๙ ภายในปลายปีนี้ และคงตัวอยู่ที่อัตราเฉลี่ยที่ร้อยละ ๕.๓ ในปีหน้าซึ่งถือว่าสูงที่สูดในกลุ่ม ปท. G7 ทำให้นักวิเคราะห์ประเมินว่า สอ. มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะ ศก. ถดถอยซ้ำซ้อน (Stagflation) ซึ่งประกอบด้วยภาวะ ศก. หดตัวและการมีเงินเฟ้อสูง จึงมีสัญญาณจาก BoE ที่เตรียมจะใช้นโยบายการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานจากร้อยละ ๐.๗๕ เป็นร้อยละ ๑ ในเดือน พ.ค. ศกนี้ เพื่อแทรกแซงแนวโน้มดังกล่าว (ล่าสุดเมื่อวันที่ ๕ พ.ค. ๖๕ BoE ได้ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นเป็นร้อยละ ๑ อย่างเป็นทางการแล้ว โดยเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงที่สุดในรอบ ๑๓ ปีที่ผ่านมา[10])

 

 

[1] https://www.kantar.com/inspiration/inflation/cost-of-living-crisis-bites-uk-streaming-market-shrinks
[2] https://www.theguardian.com/media/2022/apr/20/why-is-netflix-losing-so-many-subscribers-and-what-can-it-do-about-it
[3] https://www.bbc.co.uk/news/business-61139483
[4] https://www.theguardian.com/business/2022/apr/26/hsbc-profits-fall-nearly-30-amid-ukraine-war-and-default-fears
[5] https://www.theguardian.com/politics/2022/apr/27/post-brexit-trade-barriers-increase-price-of-food-imported-from-eu-report
[6] https://www.bbc.co.uk/news/business-61259832
[7] https://www.gov.uk/government/publications/2025-uk-border-strategy
[8] https://www.export.org.uk/news/595606/Single-Trade-Window-being-built-to-encompass-everything-traders-do-says-government-official-.htm
[9] https://www.gov.uk/government/news/new-approach-to-import-controls-to-help-ease-cost-of-living
[10] https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/retailindustry/bulletins/retailsales/march2022
[11] https://www.gfk.com/en-gb/press/uk-consumer-confidence-in-freefall-as-index-crashes-in-april-to-36
[12] https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/11c2e3489b27417fb1af86decced9a91?s=1
[13] https://www.ft.com/content/5e15eaaf-e987-4263-979c-81330035b152
[14] https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022[15] https://news.sky.com/story/interest-rate-raised-to-1-by-bank-of-england-hitting-13-year-high-12605700