สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดการประชุมและงานเลี้ยงสังสรรค์แก่สมาชิกคณะผู้แทนถาวรและผู้บริหาร IMO ในโอกาสที่ไทยรณรงค์หาเสียงเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีของ IMO ในกลุ่ม C วาระปี 2565-2566 ของไทยที่จะมีขึ้นในเดือนธันวาคม 2564

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดการประชุมและงานเลี้ยงสังสรรค์แก่สมาชิกคณะผู้แทนถาวรและผู้บริหาร IMO ในโอกาสที่ไทยรณรงค์หาเสียงเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีของ IMO ในกลุ่ม C วาระปี 2565-2566 ของไทยที่จะมีขึ้นในเดือนธันวาคม 2564

27 ก.ย. 2564

521 view

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้จัดการประชุมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) และงานเลี้ยงสังสรรค์แก่สมาชิกคณะผู้แทนถาวรและผู้บริหาร IMO ในโอกาสที่ไทยรณรงค์หาเสียงเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีของ IMO ในกลุ่ม C วาระปี 2565-2566 ของไทยที่จะมีขึ้นในเดือนธันวาคม 2564

สำหรับการประชุมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ IMO ของไทยนั้น นายวัชระ เจียมอนุกูลกิจ ผู้ช่วยทูตฝ่ายกิจการทางทะเลและผู้แทนถาวรสำรองของไทยประจำ IMO ได้จัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการในเรื่องความปลอดภัยของเรือบรรทุกคนโดยสารภายในประเทศ เพื่อให้สมาชิกคณะผู้แทนถาวรประจำ IMO และองค์กร  ต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับงานของ IMO ด้านการส่งเสริมความปลอดภัยของเรือบรรทุกคนโดยสารภายในประเทศ ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการประชุมคณะทำงานด้านความปลอดภัยของเรือโดยสารภายในประเทศที่จะจัดตั้งขึ้นในการประชุมคณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางทะเลระหว่างวันที่ 4-8 ตุลาคม 2564 โดยมีนาย Irfan Rahim หัวหน้างานด้านโครงการพิเศษ ฝ่ายความปลอดภัยทางทะเลของ IMO ร่วมบรรยายและตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมประชุมด้วย ที่ประชุมฯ ได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในประเด็นดังกล่าวของ IMO ต่อไป

ภายหลังการประชุมฯ เอกอัครราชทูตพิษณุ สุวรรณะชฎ ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงสังสรรค์แก่เอกอัครราชทูต/ คณะผู้แทนถาวรของประเทศต่าง ๆ และผู้บริหารของ IMO โดยมีเลขาธิการ IMO เข้าร่วมด้วย ณ มิตรสมาคม สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อขอบคุณสำหรับการเข้าร่วมการประชุมฯ และเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับผู้แทนของประเทศสมาชิก IMO โดยในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นของไทยในการปฏิบัติตามพันธกรณีในด้านกิจการทางทะเลและความร่วมมืออย่างแข็งขันกับ IMO รวมถึงขอรับการสนับสนุนจากประเทศต่าง ๆ ในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศของไทยในกลุ่ม C วาระปี 2565-2566 ในบรรยากาศของงานที่อบอุ่นและเป็นมิตร

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ