สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เป็นเจ้าภาพงานเปิดตัวคู่มือการลงทุนภาคดิจิทัลในไทยเพื่อดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนสหราชอาณาจักรและยกระดับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจไทย - สหราชอาณาจักร

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เป็นเจ้าภาพงานเปิดตัวคู่มือการลงทุนภาคดิจิทัลในไทยเพื่อดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนสหราชอาณาจักรและยกระดับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจไทย - สหราชอาณาจักร

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 มิ.ย. 2565

| 1,338 view

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 65 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเปิดตัวคู่มือการลงทุนภาคดิจิทัลในประเทศไทย (Thailand Digital Sector Guidebook) เพื่อประชาสัมพันธ์โอกาสการลงทุนด้านดิจิทัลและแนวทางการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในประเทศไทยแก่นักธุรกิจสหราชอาณาจักรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยการจัดงานดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยและกระทรวงการค้าระหว่างประเทศของสหราชอาณาจักร (Department for International Trade - DIT) ซึ่งมีผู้แทนระดับสูงของภาครัฐของสหราชอาณาจักร ได้แก่ นาย Mark Garnier ผู้แทนการค้าของนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรที่ดูแลประเทศไทย Ms. Natalie Black ตำแหน่ง Her Majesty’s Trade Commissioner ฝ่ายกิจการเอเชียแปซิฟิก และนาย Andrew Mitchell อธิบดีกรมการส่งออกในสังกัด DIT และนักธุรกิจด้านดิจิทัลของฝ่ายไทยและสหราชอาณาจักรเข้าร่วมรวมกว่า 50 คน

เอกอัครราชทูตพิษณุฯ ได้กล่าวเปิดงานโดยชี้ให้เห็นถึงการเติบโตที่โดดเด่นของภาคดิจิทัลในไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและเป้าหมายของรัฐบาลไทยที่จะขับเคลื่อนให้ภาคดิจิทัลเป็นกลไกหลักของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของไทยในอนาคตตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจบีซีจี  (BCG : Bio-Circular-Green Economy) ซึ่งเป็นโอกาสการลงทุนด้านเศรษฐกิจดิจิทัลในระยะต่อไปและต้องอาศัยการร่วมมือกันของภาคเอกชนของทั้งสองประเทศในฐานะที่สหราชอาณาจักรเป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจดิจิทัลใหม่และด้านนวัตกรรมที่สำคัญของโลก

ภายในงานดังกล่าวมีการนำเสนอบทสรุปของคู่มือการลงทุนภาคดิจิทัลในประเทศไทยที่ศึกษาโดยบริษัท Bolliger & Company (Thailand) รวมทั้งการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมด้านดิจิทัลในไทยและมาตรการส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และการบรรยายเกี่ยวกับพัฒนาการล่าสุดของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) ในการรองรับการลงทุนจากต่างประเทศโดยสำนักงาน คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก อีกทั้งมีการเสวนากลุ่มเล็กนำโดยนาง Natalie Black และผู้บริหารจากธุรกิจตัวอย่างของไทยและสหราชอาณาจักร ได้แก่ Techsauce และ Yoti เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การลงทุนในไทย และการตอบข้อซักถามต่าง ๆ จากที่ประชุมด้วย

งานครั้งนี้เป็นการย้ำถึงสิ่งที่ทางการไทยและสหราชอาณาจักรมีท่าทีร่วมกันในเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือและกระตุ้นความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระหว่างกันผ่านทุกสาขาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับโลกดิจิทัล อันเป็นธุรกิจที่ทั้งสองฝ่ายต่างเล็งเห็นศักยภาพของกันและกัน และมั่นใจว่าจะสามารถเกื้อกูลต่อความเจริญมั่นคงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของทั้งสองประเทศในอนาคต

คู่มือ Thailand Digital Sector Guidebook ซึ่งสนับสนุนโดยรัฐบาลสหราชอาณาจักรเพื่อส่งเสริมการขยายการลงทุนด้านดิจิทัลในประเทศไทยนี้ ท่านผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดมาศษึกษาและใช้ประโยชน์ได้จาก https://www.events.great.gov.uk/ereg/newreg.php?eventid=200246706&

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ