สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน ร่วมกับสถาบัน Asia Matters ไอร์แลนด์ จัดงานสัมมนาเรื่อง Higher Education Opportunities in Thailand

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน ร่วมกับสถาบัน Asia Matters ไอร์แลนด์ จัดงานสัมมนาเรื่อง Higher Education Opportunities in Thailand

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ต.ค. 2565

| 344 view

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ร่วมกับสถาบัน Asia Matters ซึ่งเป็น Think Tank หลักด้านเอเชียของไอร์แลนด์ จัดการสัมมนากึ่งออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ Higher Education Opportunities in Thailand เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระหว่างไทย - ไอร์แลนด์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงดับลิน (Technological University Dublin) โดยมีบุคลากรในแวดวงการศึกษาของไทยและไอร์แลนด์ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 50 คน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้มอบให้นางอุรษา มงคลนาวิน อัครราชทูต เป็นผู้แทนกล่าวในการสัมมนาฯ ร่วมกับผู้บรรยายจากประเทศไทย ๒ รายจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ฝ่ายไทยได้ร่วมกันให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยเพื่อให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ กับดักความไม่เท่าเทียม และกับดักความ
ไม่สมดุล ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายThailand 4.0 และโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG (Bio-Circular-Green) ซึ่งจำเป็นต้องขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานของการพัฒนาด้านอุดมศึกษาที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพและความเชี่ยวชาญของไอร์แลนด์ในหลากหลายสาขา อาทิ เทคโนโลยีเกษตรกรรม นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เป็นต้น จึงนับเป็นโอกาสที่ทั้งสองประเทศจะส่งเสริมความร่วมมือในด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างกันให้เพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงนโยบายและจุดเน้นด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย ซึ่งรัฐบาลได้ริเริ่มการปฏิรูปเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะของทรัพยากรบุคคลของ EEC ในสาขาที่ต้องการ ซึ่งแนวทางเหล่านี้เป็นไปเพื่อรองรับความต้องการด้านกำลังคนจากภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เป็นเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนาทั้งจากฝ่ายไทยและไอร์แลนด์ได้ร่วมกันนำเสนอโอกาสและแนวทางเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษาขั้นสูงระหว่างสองประเทศต่อไปในอนาคต

sssddd0004

aadd8844