ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตฯ นำคณะผู้แทนไทยเยือนดับลินเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ไทย - ไอร์แลนด์

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตฯ นำคณะผู้แทนไทยเยือนดับลินเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ไทย - ไอร์แลนด์

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ก.ค. 2565

| 325 view

เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เอกอัครราชทูตพิษณุ สุวรรณะชฎ ในฐานะเอกอัครราชทูตไทยประจำไอร์แลนด์ (ถิ่นพำนักกรุงลอนดอน) ได้ร่วมคณะของนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เยือนกรุงดับลิน ไอร์แลนด์ เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและขับเคลื่อนความร่วมมือในภาพรวมอย่างบูรณาการ กับเข้าร่วมการประชุมหารือทางการเมืองไทย - ไอร์แลนด์ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ณ กรุงดับลิน ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ทั่วโลกดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Colm Brophy รัฐมนตรีช่วยว่าการด้านการพัฒนาระหว่างประเทศและผู้พลัดถิ่น กระทรวงการต่างประเทศไอร์แลนด์ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และได้หารือถึงโอกาสในการเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุน การศึกษา และวัฒนธรรม

ในวันเดียวกัน ได้มีการประชุมหารือทางการเมืองไทย - ไอร์แลนด์ ครั้งที่ ๑ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเห็นพ้องที่จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง และกำหนดแนวทางในการเพิ่มพูนความร่วมมือทวิภาคี โดยเฉพาะความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า และการส่งเสริมการลงทุนในสาขาที่ไอร์แลนด์มีศักยภาพ อาทิ ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งความร่วมมือด้านการศึกษา เป็นต้น ซึ่งผลจากการหารือดังกล่าวจะเป็นแนวทางในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ไอร์แลนด์ให้ก้าวหน้าและรุ่งเรืองต่อไปในยุคหลังวิกฤตโควิด-๑๙  

ในระหว่างการเยือนไอร์แลนด์ครั้งนี้ คณะผู้แทนไทยได้เข้าพบผู้แทนมหาวิทยาลัยชั้นนำ ๒ แห่งในกรุงดับลิน ได้แก่ Trinity College Dublin และ University College Dublin (UCD) และได้หารือแนวทางการยกระดับความร่วมมือด้านการอุดมศึกษา โดยเฉพาะการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทย ซึ่งในปัจจุบัน UCD ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่นักศึกษาไทยในระดับปริญญาโทปีละ ๒ ทุน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการอุดมศึกษาของไทยและไอร์แลนด์ เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น ปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีควอนตัม เป็นต้น ซึ่งไอร์แลนด์มีความเชี่ยวชาญสูง

S__92536864    S__92536866  

S__92536867    S__92536868   S__92536869    S__92536870