ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เรื่องงานบริการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ตามแนวทางการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของทางการสหราชอาณาจักร

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เรื่องงานบริการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ตามแนวทางการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของทางการสหราชอาณาจักร

5 ม.ค. 2564

7,440 view

  ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน

เรื่องงานบริการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน

ตามแนวทางการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของทางการสหราชอาณาจักร

--------------------

ด้วยเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ประกาศมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั่วประเทศ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ จนกว่าจะมีการประกาศยกเลิก

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จะปรับการทำงานโดยจะเป็นการบริการทางไปรษณีย์และระบบออนไลน์เท่านั้น และของดชั่วคราวสำหรับงานเอกสารและนิติกรณ์ทุกประเภทที่ผู้ขอรับบริการต้องมาแสดงตัวที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเอง ได้แก่ การทำหนังสือเดินทาง บัตรประชาชน การจดทะเบียนเกิด การออกมรณบัตร และงานนิติกรณ์

สำหรับบริการอื่น ๆ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังให้บริการตามปกติ มีรายละเอียด ดังนี้

๑. งานบริการทางไปรษณีย์ โดยใช้เวลา ๕-๗ วันทำการในการดำเนินการ ได้แก่

     ๑.๑ เอกสารเดินทางฉุกเฉินสำหรับคนไทยที่จำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยในกรณีเร่งด่วน

     ๑.๒ การรับรองเอกสาร

๒. งานบริการผ่านระบบออนไลน์ ได้แก่

     ๒.๑ หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย ที่ https://coethailand.mfa.go.th

     ๒.๒ งานการตรวจลงตรา (วีซ่า) แก่บุคคลต่างชาติ ที่ https://thaievisa.go.th โดยผู้ร้องส่ง

            และรับหนังสือเดินทางคืนทางไปรษณีย์เท่านั้น

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ดังนี้

 

ประเภทบริการ

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

การขอหนังสือรับรองเดินทางกลับประเทศไทย

consular.lon4@mfa.mail.go.th

หนังสือเดินทางทุกประเภท (ยกเว้นเอกสารเดินทางฉุกเฉิน)

passport@thaiembassyuk.org.uk

เอกสารการเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document) ในกรณีหนังสือเดินทางหายหรือหมดอายุและ
มีความจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยเร่งด่วน

pipat@thaiembassyuk.org.uk

 

บัตรประชาชน

viwat_tunti@thaiembassyuk.org.uk

ทะเบียนราษฎร์

- แจ้งการเกิด

- แจ้งการเสียชีวิต

- รับบุตรบุญธรรม

- จดทะเบียนสมรสและหย่า

pirada@thaiembassyuk.org.uk

 

งานรับรองเอกสาร

viwat_tunti@thaiembassyuk.org.uk

งานคุ้มครองคนไทยและอื่น ๆ

csinfo@thaiembassyuk.org.uk

บริการตรวจลงตราสำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ
เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย

visa@thaiembassyuk.org.uk

 

                        อนึ่ง การปรับรูปแบบการให้บริการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ข้างต้น อาจทำให้ต้องใช้เวลา
ในการดำเนินการมากขึ้นบ้าง จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

                        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

                                                                        ประกาศ  ณ  วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔


                                                                                     (นายพิษณุ สุวรรณะชฎ)

                                                                                         เอกอัครราชทูต

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เรื่องงานบริการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ตามแนวทางการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของทางการสหราชอาณาจักร