ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เรื่อง การให้บริการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน โดยสอดคล้องกับแนวทางการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ช่วงฤดูหนาวในสหราชอาณาจักร

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เรื่อง การให้บริการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน โดยสอดคล้องกับแนวทางการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ช่วงฤดูหนาวในสหราชอาณาจักร

10 ธ.ค. 2563

1,867 view

ตามที่เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ประกาศว่ามาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั่วประเทศจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ และจะใช้แนวทางการควบคุมการแพร่ระบาดในช่วงฤดูหนาวแบบ ๓ ระดับ (COVID-19 Winter Plan : 3-Tiered Alert System) แทนตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม เป็นต้นไป และจากประกาศการปิดเพื่อฆ่าเชื้อโรคในสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น 

นับตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จะเปิดทำการตามปกติในวันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. และ ๑๔.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. โดยการนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น สำหรับบริการด้านกงสุลจะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. โดยขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยที่ทางการสหราชอาณาจักรกำหนดและสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความร่วมมือโดยเคร่งครัด ตามรายละเอียดการให้บริการด้านกงสุลในแต่ละด้าน ดังนี้

- งานหนังสือเดินทาง เอกสารเดินทางฉุกเฉิน บัตรประชาชน และการจดทะเบียนเกิด เปิดให้บริการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยสำรองเวลานัดหมายล่วงหน้าก่อน

- งานนิติกรณ์ (การรับรองเอกสาร) เปิดให้บริการทางไปรษณีย์

- งานการจัดทำหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย เปิดให้บริการตามปกติผ่านระบบออนไลน์ที่ https://coethailand.mfa.go.th

- งานการตรวจลงตรา (วีซ่า) ให้แก่บุคคลต่างชาติ เปิดให้บริการผ่านระบบ https://thaievsia.go.th โดยผู้ร้องส่งและรับหนังสือเดินทางคืนทางไปรษณีย์เท่านั้น

ในการติดต่อเกี่ยวกับบริการประเภทต่าง ๆ กรุณาสอบถามผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามรายละเอียด ดังนี้

ประเภทบริการ

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

การขอหนังสือรับรองเดินทางกลับประเทศไทย

consular.lon4@mfa.mail.go.th

หนังสือเดินทางทุกประเภท (ยกเว้นเอกสารเดินทางฉุกเฉิน)

passport@thaiembassyuk.org.uk

เอกสารการเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document) ในกรณีหนังสือเดินทางหายหรือหมดอายุและมีความจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยเร่งด่วน

 

pipat@thaiembassyuk.org.uk และ

pirada@thaiembassyuk.org.uk

 

บัตรประชาชน

viwat_tunti@thaiembassyuk.org.uk

ทะเบียนราษฎร์

- แจ้งการเกิด

- แจ้งการเสียชีวิต

- รับบุตรบุญธรรม

- จดทะเบียนสมรสและหย่า

pirada@thaiembassyuk.org.uk

 

งานรับรองเอกสาร

viwat_tunti@thaiembassyuk.org.uk

งานคุ้มครองคนไทยและอื่น ๆ

csinfo@thaiembassyuk.org.uk

บริการตรวจลงตราสำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ
เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย

visa@thaiembassyuk.org.uk

 

อนึ่ง จากการปรับรูปแบบการให้บริการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ข้างต้น อาจทำให้ต้องใช้เวลาในการดำเนินการมากขึ้นบ้าง จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ  ณ  วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เรื่อง การให้บริการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน โดยสอดคล้องกับแนวทางการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ช่วงฤดูหนาวในสหราชอาณาจักร