** งานวันกองทัพไทย ประจำปี 2566 ** เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ นายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน และนาวาเอก ใจเพชร ทองด้วง ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำกรุงลอนดอน ได้เป็นประธานร่วมในงานวันกองทัพไทยประจำปี 2566 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน

** งานวันกองทัพไทย ประจำปี 2566 ** เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ นายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน และนาวาเอก ใจเพชร ทองด้วง ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำกรุงลอนดอน ได้เป็นประธานร่วมในงานวันกองทัพไทยประจำปี 2566 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 ม.ค. 2566

| 89 view

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ นายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน และนาวาเอก ใจเพชร ทองด้วง ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำกรุงลอนดอน ได้เป็นประธานร่วมในงานวันกองทัพไทยประจำปี 2566 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน โดยมีพลตรี James Roddis ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ประจำหน่วยบัญชาการด้านยุทธศาสตร์ เป็นแขกเกียรติยศในฐานะผู้แทนฝ่ายสหราชอาณาจักร และมีผู้แทนจากกองทัพและผู้ช่วยทูตทหารประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมประมาณ ๑๐๐ คน

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ และผู้แทนฝ่ายสหราชอาณาจักรได้ย้ำถึงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาตร์ระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร ซึ่งมีความใกล้ชิดและตั้งอยู่บนค่านิยมและผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายอย่างแท้จริง โดยเฉพาะความร่วมมือด้านความมั่นคงและทางทหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในเสาหลักของความสัมพันธ์มาโดยตลอด และจะทวีความสำคัญยิ่งขึ้นในบริบทที่สหราชอาณาจักรดำเนินมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้นในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก

เอกอัครราชทูตฯ ได้ย้ำถึงความพร้อมของไทยที่จะเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือของสหราชอาณาจักรกับประเทศสมาชิกอาเซียนและภูมิภาคทั้งในสาขาความมั่นคงแบบดั้งเดิม เช่น การฝึกร่วม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางทหาร การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ปฏิบัติการรักษาสันติภาพ เป็นต้น และการรับมือกับความท้าทายใหม่ เช่น ความมั่นคงไซเบอร์ การรับมือกับภัยพิบัติ และปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่า บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ว่าด้วยความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร ซึ่งได้ลงนามร่วมกันเมื่อปี ๒๕๖๕ จะเป็นกลไกขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกมิติระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศให้ใกล้ชิดและสอดประสานกันยิ่งขึ้นในอนาคต

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ