ขั้นตอนในการเดินทางเข้าประเทศไทยจากสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ขั้นตอนในการเดินทางเข้าประเทศไทยจากสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

28 ก.ย. 2564

131,714 view

CHECKLIST

ขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยจากสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

I. ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด

คนไทย

คนต่างชาติ

ต้องอยู่ในสหราชอาณาจักร/ไอร์แลนด์อย่างน้อย 21 วัน ก่อนเดินทางไปประเทศไทย
ยกเว้น ผู้ที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย

1

สำรองบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศจากสหราชอาณาจักร/ไอร์แลนด์ เข้าประเทศไทย*

[ไม่อนุญาตให้ต่อเครื่องบินข้ามจังหวัดได้ (domestic transit) ยกเว้นการต่อเครื่องในลักษณะ “seal route” ที่เดินทางไปเกาะสมุยเท่านั้น จึงแนะนำให้เดินทางด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศเข้าไปที่จุดหมายปลายทางในประเทศไทย]

1

สำรองบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศจากสหราชอาณาจักร/ไอร์แลนด์ เข้าประเทศไทย*

[ไม่อนุญาตให้ต่อเครื่องบินข้ามจังหวัดได้ (domestic transit) ยกเว้นการต่อเครื่องในลักษณะ “seal route” ที่เดินทางไปเกาะสมุยเท่านั้น จึงแนะนำให้เดินทางด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศเข้าไปที่จุดหมายปลายทางในประเทศไทย]

2

ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

2

ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

3

เตรียมเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด
(ต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน สามารถเดินทางได้ในวันที่ 15 ภายหลังได้รับวัคซีนครบ)

3

เตรียมเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด
(ต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน สามารถเดินทางได้ในวันที่ 15 ภายหลังได้รับวัคซีนครบ)

สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อและได้รับการรักษาให้หายแล้ว สามารถขอใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันว่าเคยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และหลักฐานการได้รับวัคซีน 1 เข็ม ภายในเวลา 3 เดือน ภายหลังติดเชื้อ

(ต้องได้รับวัคซีนก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน สามารถเดินทางได้ในวันที่ 15 ภายหลังได้รับวัคซีน)

สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อและได้รับการรักษาให้หายแล้ว สามารถขอใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันว่าเคยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และหลักฐานการฉีดได้รับวัคซีน 1 เข็ม ภายในเวลา 3 เดือน ภายหลังติดเชื้อ

(ต้องได้รับวัคซีนก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน สามารถเดินทางได้ในวันที่ 15 ภายหลังได้รับวัคซีน)

4

เอกสารการสำรองห้องพักพร้อมใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการชำระเงินค่าที่พักจำนวน 1 คืน โดยต้องเป็นโรงแรมที่ทางการไทยกำหนดให้เป็น Alternative Quarantine หรือ SHA+ เพื่อรอผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบ RT-PCR (โรงแรมต้องจัดรถมารับที่สนามบิน ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางไปโรงแรมได้ด้วยตนเอง)

4

เอกสารการสำรองห้องพักพร้อมใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการชำระเงินค่าที่พักจำนวน 1 คืน โดยต้องเป็นโรงแรมที่ทางการไทยกำหนดให้เป็น Alternative Quarantine หรือ SHA+ เพื่อรอผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบ RT-PCR (โรงแรมต้องจัดรถมารับที่สนามบิน ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางไปโรงแรมได้ด้วยตนเอง)

5

ลงทะเบียนขอหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านระบบ “Thailand Pass” ทางเว็บไซต์ tp.consular.go.th ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จะพิจารณาอนุมัติเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน และเมื่ออนุมัติเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่ง Thailand Pass QR Code สำหรับใช้เดินทางเข้าประเทศไทย
(ข้อควรระวัง การอนุมัติในระบบใหม่จะดำเนินการโดยส่วนกลาง ไม่ใช่สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอให้ผู้เดินทางลงทะเบียนล่วงหน้าโดยเผื่อระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติไว้ด้วย)

***ระบบ Thailand Pass จะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  ผู้ที่จะเดินทางถึงประเทศไทยในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ยังสามารถใช้ Certificate of Entry หรือ COE เดิมที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้***

5

ลงทะเบียนขอหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านระบบ “Thailand Pass” ทางเว็บไซต์ tp.consular.go.th ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จะพิจารณาอนุมัติเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน และเมื่ออนุมัติเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่ง Thailand Pass QR Code สำหรับใช้เดินทางเข้าประเทศไทย
(ข้อควรระวัง การอนุมัติในระบบใหม่จะดำเนินการโดยส่วนกลาง ไม่ใช่สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอให้ผู้เดินทางลงทะเบียนล่วงหน้าโดยเผื่อระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติไว้ด้วย)

***ระบบ Thailand Pass จะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  ผู้ที่จะเดินทางถึงประเทศไทยในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ยังสามารถใช้ Certificate of Entry หรือ COE เดิมที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้***

6

คนไทยไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัย

6

ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในประเทศไทยในวงเงินไม่น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือสกุลเงินอื่น ๆ ในวงเงินที่เทียบเท่า

7

คนไทยไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศไทย โดยจะต้องใช้หนังสือเดินทาง หรือเอกสารเดินทางฉุกเฉิน หรือ หนังสือเดินทางฉุกเฉินของไทย เพื่อเข้าประเทศไทยเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือเป็นคนต่างชาติและต้องขอวีซ่าเข้าประเทศไทย รวมถึงเตรียมเอกสารต่าง ๆ ในฐานะคนต่างชาติ

7

บุคคลที่ถือสัญชาติที่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) โดยสามารถพำนักได้ไม่เกิน 30 วัน แต่มีกำหนดจะพำนักเกิน 30 วัน ต้องยื่นขอวีซ่าผ่านทาง thaievisa.go.th ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ก่อนวันเดินทาง

หมายเหตุ:

* ผู้เดินทางต้องเดินทางเข้าประเทศไทยโดยเส้นทางบินระหว่างประเทศผ่านท่าอากาศยานดังต่อไปนี้เท่านั้น (1) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (2) ท่าอากาศยานดอนเมือง (3) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (4) ท่าอากาศยานภูเก็ต (5) ท่าอากาศยานอู่ตะเภา และ (6) ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ขอย้ำว่าไม่สามารถเดินทางต่อเครื่องบินภายในประเทศได้ทันทีที่เดินทางถึงประเทศไทย ยกเว้นว่าเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ หรือ “seal route ไปเกาะสมุยเท่านั้น

* เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ที่ไม่ได้รับวัคซีน สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ แต่ต้องเดินทางพร้อมกับผู้ปกครองและต้องเตรียมเอกสารต่าง ๆ ตามเงื่อนไขเดียวกับผู้ปกครอง

II. ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือ ได้รับไม่ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด

คนไทย

คนต่างชาติ

ต้องอยู่ในสหราชอาณาจักร/ไอร์แลนด์อย่างน้อย 21 วัน ก่อนเดินทางไปประเทศไทย
ยกเว้น ผู้ที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย

1

สำรองบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศจากสหราชอาณาจักร/ไอร์แลนด์ เข้าประเทศไทย*

[ไม่อนุญาตให้ต่อเครื่องบินข้ามจังหวัดได้ (domestic transit) ยกเว้นการต่อเครื่องในลักษณะ “seal route” ที่เดินทางไปเกาะสมุยเท่านั้น จึงแนะนำให้เดินทางด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศเข้าไปที่จุดหมายปลายทางในประเทศไทย]

1

สำรองบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศจากสหราชอาณาจักร/ไอร์แลนด์ เข้าประเทศไทย*

[ไม่อนุญาตให้ต่อเครื่องบินข้ามจังหวัดได้ (domestic transit) ยกเว้นการต่อเครื่องในลักษณะ “seal route” ที่เดินทางไปเกาะสมุยเท่านั้น จึงแนะนำให้เดินทางด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศเข้าไปที่จุดหมายปลายทางในประเทศไทย]

2

ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

2

ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

3

เอกสารการสำรองห้องพักพร้อมใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการชำระเงินค่าที่พักจำนวน 10 คืน โดยต้องเป็นโรงแรมที่ทางการไทยกำหนดให้เป็น Alternative Quarantine หรือ SHA+ ที่รวมการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบ RT-PCR จำนวน 2 ครั้ง (โรงแรมต้องจัดรถมารับที่สนามบิน ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางไปโรงแรมได้ด้วยตนเอง)

3

เอกสารการสำรองห้องพักพร้อมใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการชำระเงินค่าที่พักจำนวน 10 คืน โดยต้องเป็นโรงแรมที่ทางการไทยกำหนดให้เป็น Alternative Quarantine หรือ SHA+ ที่รวมการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบ RT-PCR จำนวน 2 ครั้ง (โรงแรมต้องจัดรถมารับที่สนามบิน ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางไปโรงแรมได้ด้วยตนเอง)

 4

ลงทะเบียนขอหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านระบบ “Thailand Pass” ทางเว็บไซต์ tp.consular.go.th ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ และเมื่ออนุมัติเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่ง Thailand Pass QR Code สำหรับใช้เดินทางเข้าประเทศไทย
(ข้อควรระวัง การอนุมัติในระบบใหม่จะดำเนินการโดยส่วนกลาง ไม่ใช่
สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอให้ผู้เดินทางลงทะเบียนล่วงหน้าโดยเผื่อระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติไว้ด้วย)

***ระบบ Thailand Pass จะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  ผู้ที่จะเดินทางถึงประเทศไทยในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ยังสามารถใช้ Certificate of Entry หรือ COE เดิมที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้***

4

ลงทะเบียนขอหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านระบบ “Thailand Pass” ทางเว็บไซต์ tp.consular.go.th ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ  และเมื่ออนุมัติเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่ง Thailand Pass QR Code สำหรับใช้เดินทางเข้าประเทศไทย
(ข้อควรระวัง การอนุมัติในระบบใหม่จะดำเนินการโดยส่วนกลาง ไม่ใช่
สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอให้ผู้เดินทางลงทะเบียนล่วงหน้าโดยเผื่อระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติไว้ด้วย)

***ระบบ Thailand Pass จะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  ผู้ที่จะเดินทางถึงประเทศไทยในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ยังสามารถใช้ Certificate of Entry หรือ COE เดิมที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้***

5

คนไทยไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัย

5

ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในประเทศไทยในวงเงินไม่น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือสกุลเงินอื่น ๆ ในวงเงินที่เทียบเท่า

6

คนไทยไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศไทย โดยจะต้องใช้หนังสือเดินทาง หรือเอกสารเดินทางฉุกเฉิน หรือ หนังสือเดินทางฉุกเฉินของไทย เพื่อเข้าประเทศไทยเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือเป็นคนต่างชาติและต้องขอวีซ่าเข้าประเทศไทย รวมถึงเตรียมเอกสารต่าง ๆ ในฐานะคนต่างชาติ

6

บุคคลที่ถือสัญชาติที่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) โดยสามารถพำนักได้ไม่เกิน 30 วัน แต่มีกำหนดจะพำนักเกิน 30 วัน ต้องยื่นขอวีซ่าผ่านทาง thaievisa.go.th ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ก่อนวันเดินทาง

หมายเหตุ:

* ผู้เดินทางต้องเดินทางเข้าประเทศไทยโดยเส้นทางบินระหว่างประเทศผ่านท่าอากาศยานดังต่อไปนี้เท่านั้น (1) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (2) ท่าอากาศยานดอนเมือง (3) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (4) ท่าอากาศยานภูเก็ต (5) ท่าอากาศยานอู่ตะเภา และ (6) ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ขอย้ำว่าไม่สามารถเดินทางต่อเครื่องบินภายในประเทศได้ทันทีที่เดินทางถึงประเทศไทย ยกเว้นว่าเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ หรือ “seal route ไปเกาะสมุยเท่านั้น

* เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ที่ไม่ได้รับวัคซีน สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ แต่ต้องเดินทางพร้อมกับผู้ปกครองและต้องเตรียมเอกสารต่าง ๆ ตามเงื่อนไขเดียวกับผู้ปกครอง