ขั้นตอนในการเดินทางเข้าประเทศไทยจากสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ และ FAQ Thailand Pass

ขั้นตอนในการเดินทางเข้าประเทศไทยจากสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ และ FAQ Thailand Pass

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 ก.ย. 2564

| 258,937 view

 ขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยจากสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์

และ FAQ Thailand Pass ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565

"ยกเลิก Test & Go"

 

1. สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ ** ไม่ต้องเข้ารับการกักตัว หรือเข้า Test & Go ** เพียงแต่เตรียมเอกสาร ดังนี้

- ลงทะเบียนขอ Thailand Pass ทางเว็บไซต์ https://tp.consular.go.th/

- Thailand Pass สำหรับผู้ที่จะเดินทางถึงประเทศไทยในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 จะเปิดให้ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ https://tp.consular.go.th/ ในวันที่ 29 เมษายน 2565 สำหรับผู้ที่ได้รับการอนุมัติ Thailand Pass ก่อนหน้านี้แล้ว สามารถใช้ QR Code ที่ได้รับแล้วในการเดินทางได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

เอกสารสำหรับขอ Thailand Pass 

 1. หนังสือเดินทาง หรือ เอกสารเดินทางฉุกเฉิน ที่ยังไม่หมดอายุ
 2. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน
 3. เฉพาะคนต่างชาติเท่านั้นที่จะต้องมีหลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในประเทศไทย วงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรฐ (หรือสกุลเงินอื่น ๆ ที่เทียบเท่า) 
 4. ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งก่อนเดินทางและเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย
 5. ยื่นเอกสารในระบบอย่างน้อย 2-10 วันทำการ (การอนุมัติอาจใช้เวลามากกว่านี้ได้หากเอกสารไม่ครบถ้วน) 
 6. การอนุมัติ Thailand Pass จะดำเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถดำเนินการอนุมัติได้ 
 7. สามารถติดตามสถานะการอนุมัติ Thailand Pass บนเว็บไซต์ https://tp.consular.go.th 
 8. Thailand Pass Help Centre 

** เด็กอายุระหว่าง 12-17 ปี ที่ยังฉีดวัคซีนไม่ครบ สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องเข้ารับการกักตัว

** สำหรับเด็กที่ยังไม่ได้รับวัคซีนสามารถเดินทางพร้อมผู้ปกครองที่่ฉีดวัคซีนครบแล้วโดยไม่ต้องเข้ารับการกักตัว

2. สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือยังได้รับวัคซีนไม่ครบตามข้อกำหนด แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

2.1 กลุ่มที่มีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบออกก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมงไม่ต้องเข้ารับการกักตัว และเตรียมเอกสาร ดังนี้

 1. ลงทะเบียนขอ Thailand Pass ทางเว็บไซต์ https://tp.consular.go.th/

 2. Thailand Pass สำหรับผู้ที่จะเดินทางถึงประเทศไทยในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 จะเปิดให้ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ https://tp.consular.go.th/ ในวันที่ 29 เมษายน 2565 สำหรับผู้ที่ได้รับการอนุมัติ Thailand Pass ก่อนหน้านี้แล้ว สามารถใช้ QR Code ที่ได้รับแล้วในการเดินทางได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

 3. หนังสือเดินทาง หรือ เอกสารเดินทางฉุกเฉิน ที่ยังไม่หมดอายุ
 4. ผลตรวจ RT-PCR ที่เป็นลบออกก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง
 5. เฉพาะคนต่างชาติเท่านั้นที่จะต้องมีหลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในประเทศไทย วงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรฐ (หรือสกุลเงินอื่น ๆ ที่เทียบเท่า) 
 6. ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งก่อนเดินทางและเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย
 7. ยื่นเอกสารในระบบอย่างน้อย 2-10 วันทำการ (การอนุมัติอาจใช้เวลามากกว่านี้ได้หากเอกสารไม่ครบถ้วน) 
 8. การอนุมัติ Thailand Pass จะดำเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถดำเนินการอนุมัติได้ 
 9. สามารถติดตามสถานะการอนุมัติ Thailand Pass บนเว็บไซต์ https://tp.consular.go.th 
 10. Thailand Pass Help Centre

2.2 กลุ่มที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือยังฉีดไม่ครบ และไม่ได้ตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมงต้องเข้ารับการกักตัวเป็นเวลา 5 วัน และเตรียมเอกสาร ดังนี้

 1. ลงทะเบียนขอ Thailand Pass ทางเว็บไซต์ https://tp.consular.go.th/

 2. Thailand Pass สำหรับผู้ที่จะเดินทางถึงประเทศไทยในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 จะเปิดให้ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ https://tp.consular.go.th/ ในวันที่ 29 เมษายน 2565 สำหรับผู้ที่ได้รับการอนุมัติ Thailand Pass ก่อนหน้านี้แล้ว สามารถใช้ QR Code ที่ได้รับแล้วในการเดินทางได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

 3. หนังสือเดินทาง หรือ เอกสารเดินทางฉุกเฉิน ที่ยังไม่หมดอายุ
 4. หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรมสำหรับกักตัว (Alternative Quarantine) จำนวน 5 วัน พร้อมค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง 
 5. เฉพาะคนต่างชาติเท่านั้นที่จะต้องมีหลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในประเทศไทย วงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรฐ (หรือสกุลเงินอื่น ๆ ที่เทียบเท่า) 
 6. รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 หลังเดินทางถึงประเทศไทยในวันที่ 4-5 โดยไม่ต้องตรวจก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย)
 7. ยื่นเอกสารในระบบอย่างน้อย 2-10 วันทำการ (การอนุมัติอาจใช้เวลามากกว่านี้ได้หากเอกสารไม่ครบถ้วน) 
 8. การอนุมัติ Thailand Pass จะดำเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถดำเนินการอนุมัติได้ 
 9. สามารถติดตามสถานะการอนุมัติ Thailand Pass บนเว็บไซต์ https://tp.consular.go.th 
 10. Thailand Pass Help Centre