ข้อควรรู้และการเตรียมตัวเพื่อเดินทางไปยังสหราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2564

ข้อควรรู้และการเตรียมตัวเพื่อเดินทางไปยังสหราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2564

27 ส.ค. 2564

2,168 view

ขั้นตอนการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรจากประเทศไทย
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
(จนกว่าประเทศไทยจะออกจาก “red list”)
สถานะ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564

 

1. ประเภทบุคคลที่สามารถเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรจากประเทศไทย
    รัฐบาลสหราชอาณาจักรกำหนดให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศ “red list” มีผลตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ดังนั้น ตามมาตรการนี้ ชาวไทยที่ประสงค์จะเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร จะได้รับผลกระทบดังนี้


1.1 ผู้ที่ถือวีซ่าท่องเที่ยว จะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสหราชอาณาจักรจนกว่าประเทศไทยจะถูกถอดออกจาก “red list”

1.2 นักเรียนและนักศึกษา ยังคงสามารถเดินทางมาสหราชอาณาจักรเพื่อการศึกษาได้ โดย:

- กรณีเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือผู้ที่จะเข้าโรงเรียนประจำ (Boarding School) ให้ติดต่อสถาบันการศึกษาที่จะเข้าเรียน หรือ UK Council for International Student Affairs ที่โทรศัพท์หมายเลข +4420 7788 9214 เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่กักตัวในกรณีที่เดินทางมาจากประเทศ “red list” เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง

- ทางการสหราชอาณาจักรจะอนุญาตให้ผู้ปกครองนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งมีหลักฐานยืนยันว่าโรงเรียนไม่สามารถจัดหาสถานที่กักตัวนักเรียนได้ สามารถเดินทางมาสหราชอาณาจักรและกักตัวในโรงแรมที่พักที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรกำหนดให้พร้อมบุตรธิดาจำนวน 10 คืน (11 วัน) ก่อนออกจากการกักกันตัวเพื่อจัดการเรื่องการศึกษาของบุตรธิดาต่อไป

- นักเรียนทุนรัฐบาลขอให้ติดต่อ ก.พ./สนร. เพื่อสอบถามรายละเอียดในการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง

รายละเอียดดู ได้จาก https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-advice-for-uk-visa-applicants-and-temporary-uk-residents

1.3 สำหรับชาวไทยผู้ถือวีซ่าของสหราชอาณาจักร (ไม่จำกัดประเภทวีซ่า) ซึ่งได้พำนักอยู่ในประเทศที่ไม่ได้อยู่ใน “red list” เกินกว่า 10 วันแล้ว จะสามารถเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรได้ แต่จะต้องตรวจสอบว่าประเทศที่พำนักก่อนเข้าสหราชอาณาจักรนั้นถูกจัดอยู่ในกลุ่ม “green list” หรือ “amber list”เท่านั้น และเมื่อเดินทางถึงสหราชอาณาจักร จักต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางการสหราชอาณาจักรโดยเคร่งครัด

2. การกักตัวและการจองโรงแรมเพื่อกักตัวสำหรับชาวไทยที่เดินทางถึงสหราชอาณาจักร

2.1. สำหรับชาวไทยที่สามารถเดินทางจากประเทศไทย (ในช่วงที่ยังอยู่ใน red list) เข้ามาในสหราชอาณาจักรได้ จะต้องกักตัวจำนวน 10 คืน (11 วัน) ในโรงแรมที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรกำหนดเท่านั้น โดยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกักตัวด้วยตนเองโดยไม่มีข้อยกเว้นใด

2.2. สามารถสำรองที่พักก่อนเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรในโรงแรมที่ทางการสหราชอาณาจักรกำหนดได้ทาง https://quarantinehotelbookings.ctmportal.co.uk/ หรือดูได้จาก

หากมีข้อขัดข้องสามารถติดต่อได้อีกหนทางหนึ่งทางโทรศัพท์ที่ +44 (0) 2074299732

2.3 การจองโรงแรมกักตัวตามข้อ 2.2 จะรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดังนี้

  • ค่าตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวันที่ 2 และ 8 ที่เดินทางมาถึง
  • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
  • ค่ายานพาหนะ

3. เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย

3.1 กรอกแบบฟอร์ม Passenger Locater Form ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk

3.2 โปรดจองโรงแรมสำหรับการกักตัวก่อนเดินทางตามรายละเอียดในข้อ 2 แบบฟอร์มนี้จะทำหน้าที่เป็น “Track and Trace” ที่ทางการสหราชอาณาจักรสามารถติดตามว่า ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ โดยเฉพาะการกักตัวตามระยะเวลาที่กำหนด หากฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษ

3.3 ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบ PCR Test ภายใน 3 วัน ก่อนเดินทางถึงสหราชอาณาจักร


4. บทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางการสหราชอาณาจักร

    ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางการสหราชอาณาจักร กรณีเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรจากกลุ่มประเทศ “red list” หรือปกปิดข้อมูลว่าเดินทางมาจากประเทศ “red list” อาจถูกปรับเป็นเงินจำนวน 10,000 ปอนด์ หรือจำคุกเป็นเวลา 10 ปี หรือทั้งจำและปรับ

TH_Redlist_Entry_to_the_UK


เว็บไซต์อ้างอิง

https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england#red-list-rules

https://www.gov.uk/government/publications/managed-quarantine-what-to-expect/managed-quarantine-what-to-expect

https://www.gov.uk/guidance/booking-and-staying-in-a-quarantine-hotel-when-you-arrive-in-england

https://www.gov.uk/guidance/booking-and-staying-in-a-quarantine-hotel-when-you-arrive-in-england#managed-quarantine-in-a-hotel-what-it-is

https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk