**การลงทะเบียนเพื่อจองเที่ยวบินพิเศษกลับประเทศไทยในเดือนกันยายน 2563**

**การลงทะเบียนเพื่อจองเที่ยวบินพิเศษกลับประเทศไทยในเดือนกันยายน 2563**

30 ส.ค. 2563

11,077 view

**เที่ยวบินพิเศษประจำเดือนกันยายน 2563**

ปิดลงทะเบียนเนื่องจากเที่ยวบินเต็มแล้ว (230 คน/เที่ยว)

ลงทะเบียนคลิกที่ https://bit.ly/3jVCJgS

ท่านสามารถเลือกเที่ยวบินได้ตามความสะดวกในการเดินทางเพียง 1 เที่ยวบินเท่านั้น

  • เที่ยวบินที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563
  • เที่ยวบินที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563
  • เที่ยวบินที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563
  • โควตา :  230 ท่าน/เที่ยวบิน
  • เที่ยวบิน : TG917 ออกเดินทางจากท่าอากาศยาน Heathrow, Terminal 2 เวลา 21.25 น. 
  • ราคาบัตรโดยสาร : ราคาพิเศษ ชั้นประหยัด 678 ปอนด์/ที่นั่ง และชั้นธุรกิจ 2,787 ปอนด์/ที่นั่ง (เที่ยวเดียวจากลอนดอน-กรุงเทพฯ) น้ำหนักสัมภาระ 30 กก./ท่าน (ชั้นประหยัด) และ 40 กก./ท่าน (ชั้นธุรกิจ) โดยสายการบินจะจำหน่ายบัตรโดยสารให้กับผู้เดินทางตามรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ได้รับจากสถานเอกอัครราชทูตฯ

 

**ข้อกำหนดในการเดินทางกลับประเทศไทย**

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรคระบาด COVID-19 ข้อกำหนดในการเดินทางยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง

  • ผู้เดินทางต้องยินยอมและรับทราบการกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน 
  • เอกสารประกอบการเดินทางที่ต้องเตรียม : (1) ใบรับรอง Fit to Fly อายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (2) หนังสือรับรองการเดินทางจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และ (3) ใบ ต.8
  • การเตรียมใบรับรอง Fit to Fly : ขอให้ท่านโปรดดำเนินการเอง โดยสามารถติดต่อ GP ของท่านโดยตรง หรือคลินิกเอกชนอื่น ๆ รวมถึงบริการออนไลน์ เช่น

https://www.londondoctorsclinic.co.uk/

https://www.one5.health/

https://doctap.co.uk/

https://gogodoc.com/

https://www.medicspot.co.uk/

https://www.citydoc.org.uk/

**การผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์และการดำรงชีวิตในสหราชอาณาจักรที่เริ่มกลับสู่สภาวะใกล้เคียงกับสภาพปกติ ได้ช่วยให้การเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ในท้องถิ่นที่ท่านพำนักมีความสะดวก อีกทั้งท่านสามารถใช้บริการเพื่อขอรับเอกสารดังกล่าวในระบบออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอระงับการให้บริการตรวจสุขภาพเพื่อออกใบรับรอง Fit to Fly ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 เป็นต้นไป** 

เมื่อท่านชำระค่าบัตรโดยสารแล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ จะส่งหนังสือรับรองการเดินทาง และแบบ ต.8 ให้ท่านทางอีเมล์ ซึ่งท่านจะต้องพิมพ์ออกมาเพื่อนำไปยื่นตอนเช็คอินกับสายการบินและแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

thai-airways-a380_77473