กลุ่มป่าแก่งกระจาน" ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก

กลุ่มป่าแก่งกระจาน" ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก

2 ส.ค. 2564

577 view
เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญครั้งที่ 44 ประจำปี 2564 ได้พิจารณาให้กลุ่มป่าแก่งกระจานของไทยได้รับการบรรจุเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ นับเป็นความสำเร็จในการอนุรักษ์พื้นที่ถิ่นที่อยู่อาศัยที่มีความสำคัญสูงสุดสำหรับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีคุณค่าโดดเด่นเชิงอนุรักษ์ระดับโลก
 
228197373_4196595430404615_7446571190652357217_n
 
กลุ่มป่าแก่งกระจาน ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาตะนาวศรี ครอบคลุมพื้นที่ใน 3 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ถือเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่ 6 ของไทย และเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งที่ 3 ของประเทศนับตั้งแต่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ - ห้วยขาแข้ง ในปี พ.ศ. 2534 และกลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ ในปี พ.ศ. 2548 อันเป็นผลสำเร็จจากการที่ทุกภาคส่วนได้ทำงานหนักในการรวบรวมข้อมูลชนิดพันธุ์สัตว์และพืชป่าเฉพาะถิ่นที่หายาก และศักยภาพของความเป็นผืนป่าขนาดใหญ่แห่งนี้ เพื่อยืนยันถึงความโดดเด่นด้านความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มป่าแก่งกระจานต่อคณะกรรมการมรดกโลกมานานถึงกว่า 10 ปี
 
การที่กลุ่มป่าแก่งกระจานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยและเป็นอีกความภาคภูมิใจหนึ่งของคนไทย ที่สำคัญคือช่วยกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเกิดการตระหนักรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันดูแลรักษาให้คงคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลสืบไป