การขอหนังสือเดินทางชั่วคราว (อายุ 1 ปี)

การขอหนังสือเดินทางชั่วคราว (อายุ 1 ปี)

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ส.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 ก.ย. 2565

| 31,804 view

หนังสือเดินทางชั่วคราวอายุ 1 ปี จะออกให้ในกรณีที่คนไทยทำหนังสือเดินทางสูญหายหรือหมดอายุ และมีความจำเป็นเร่งด่วนจะต้องเดินทางไปต่างประเทศ โดยไม่อาจรอการออกหนังสือเดินทาง E-Passport ได้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [email protected] หรือ [email protected] 

อย่างไรก็ดี หนังสือเดินทางชั่วคราวมีข้อจำกัด คือ ไม่มี machine readable bar code และเขียนด้วยลายมือ ซึ่งหากนำไปขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) บางประเทศอาจไม่ยอมรับ และหลายประเทศในยุโรปไม่ยอมให้ผู้ที่หนังสือเดินทางชั่วคราวเข้าประเทศ เนื่องจากไม่มี machine readable bar code ดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ International Civil Aviation Organisation (ICAO) ฉะนั้น ผู้ร้องจะต้องติดต่อสอบถามไปยังสถานทูตของประเทศต่าง ๆ ที่จะเดินทางไป หรือจะไปขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) ก่อนเสมอ ว่าสามารถใช้หนังสือเดินทางชั่วคราวได้หรือไม่

โปรดตรวจสอบวันหยุดของสถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อนมารับบริการ เพื่อความสะดวกของท่าน ที่นี่

 
1. หลักฐานประกอบ ในกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย      
1.      ใบแจ้งความ (ถ้ามี)      
2.      สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิม (ถ้ามี)
3.      สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด      
4.      รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ ใช้ในหนังสือเดินทาง จำนวน 3 รูป      
5.      แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว (แบบฟอร์มที่ 4) จำนวน 2 ชุด      
6.      บันทึกสอบสวน (แบบฟอร์มที่ 2) จำนวน 2 ชุด      
7.      บันทึกประกอบคำร้องกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย (แบบฟอร์มที่ 3) จำนวน 2 ชุด      
8.      ค่าธรรมเนียม 10 ปอนด์ (เงินสด)
9.      หากท่านไม่สามารถมารับเล่มใหม่ด้วยตนเอง โปรดเตรียมซองส่งกลับมาด้วย โดยซื้อซองแบบ Royal Mail Special Delivery (next day) สำหรับน้ำหนักไม่เกิน 100 กรัม 
                                                                  RoyalMailSpecialDelivery  
 
2. หลักฐานประกอบ ในกรณีหนังสือเดินทางหมดอายุ      
1.      หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
2.      สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด     
3.      รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ใช้ในหนังสือเดินทาง จำนวน 3 รูป      
4.      แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว (แบบฟอร์มที่ 4) จำนวน 2 ชุด      
5.      บันทึกสอบสวน (แบบฟอร์มที่ 2) จำนวน 2 ชุด      
6.      ค่าธรรมเนียม 10 ปอนด์ (เงินสด)
ุ7.      ค่าซองส่งหนังสือเดินทางชั่วคราวกลับทางไปรษณีย์ 8 ปอนด์สำหรับผู้ที่อยู่ในสหราชอาณาจักร และ 10 ปอนด์สำหรับผู้ที่อยู่ในไอร์แลนด์
         


3. หลักฐานประกอบสำหรับบุคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี    

3.1 บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดา – มารดาจดทะเบียนสมรสกันแล้ว            

1.    รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ ใช้ในหนังสือเดินทาง จำนวน 3 รูป            

2.    หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน            

3.    สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด           

4.    สำเนาสูติบัตรไทย จำนวน 2 ชุด            

5.    สำเนาทะเบียนสมรสของบิดา - มารดา จำนวน 2 ชุด            

6.    สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา - มารดา จำนวน 2 ชุด            

7.    สำเนาบัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านของบิดา - มารดา (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย) จำนวน 2 ชุด    

 

3.2 บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดา – มารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส            

1.    รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ใช้ในหนังสือเดินทาง จำนวน 3 รูป             

2.    หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน            

3.    สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด             

4.    สำเนาสูติบัตรไทยจำนวน 2 ชุด            

5.    สำเนาใบปกครองบุตร (ป.ค.14) หรือบันทึกการสอบปากคำจำนวน 2 ชุด            

6.    สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา - มารดา จำนวน 2 ชุด            

7.    สำเนาบัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านของบิดา-มารดา (เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย) จำนวน 2 ชุด

 

3.3 บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดา – มารดาได้จดทะเบียนหย่าเเล้ว            

1.    รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ใช้ในหนังสือเดินทาง จำนวน 3 รูป            

2.    หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน            

3.    สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด             

4.    สำเนาสูติบัตรไทย จำนวน 2 ชุด            

5.    สำเนาทะเบียนหย่าและบันทึกการหย่าของบิดา - มารดา จำนวน 2 ชุด            

6.    สำเนาบันทึกการหย่าที่ระบุผู้มีอำนาจในการปกครองบุตร จำนวน 2 ชุด            

7.    สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา - มารดา จำนวน 2 ชุด            

8.    สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองบุตร จำนวน 2 ชุด