การขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (e-passport) กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย

การขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (e-passport) กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ส.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 มิ.ย. 2565

| 72,903 view

ขณะนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดให้นัดหมายเพื่อทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้ทาง https://www.qpassport.in.th/#/landing

การขอหนังสือเดินทางใหม่ ในกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย

1. ขั้นตอนการขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ในกรณีเล่มเดิมสูญหาย

1. ท่านสามารถทำการนัดหมายเพื่อเข้ามาทำหนังสือเดินทางกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ทางเว็บไซต์ https://www.qpassport.in.th/#/landing
 
 
โปรดตรวจสอบวันหยุดของสถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อนนัดหมาย เพื่อความสะดวกของท่าน ที่นี่

 
2. การทำหนังสือเดินทาง จะต้องเดินทางมาทำด้วยตนเองเท่านั้น กรณีบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ถึง 20 ปี) ผู้ปกครอง (ทั้งบิดาและมารดา) จะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วย      
3. สำหรับคนไทยที่มาท่องเที่ยวในสหราชอาณาจักรฯและทำหนังสือเดินทางหาย จะไม่สามารถขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้ กรุณาติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อทำ เอกสารการเดินทางฉุกเฉิน   
4. หนังสือเดินทางเล่มใหม่ ใช้เวลาทำการประมาณ 4 - 6 สัปดาห์      
5. ค่าธรรมเนียม 30 ปอนด์สำหรับหนังสือเดินทาง 5 ปี และ 45 ปอนด์สำหรับหนังสือเดินทาง 10 ปี (สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมโดยบัตรเดบิต/contactless ได้) 
    **การขอหนังสือเดินทาง 10 ปี สำหรับบุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยจะต้องนำบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุมาแสดง (บัตรประชาชนตัวจริงหรือสำเนา) เท่านั้น**
6. หากท่านไม่สามารถมารับเล่มใหม่ด้วยตนเอง โปรดเตรียมซองส่งกลับมาด้วย โดยซื้อซองแบบ Royal Mail Special Delivery (next day) สำหรับน้ำหนักไม่เกิน 500 กรัม 
          RoyailMail500g  
 
 
2. แบบฟอร์มที่ต้องกรอก      
1. คำร้องขอหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ จำนวน 1 ชุด แบบฟอร์มที่ 1 ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ 1    
2. บันทึกสอบสวน จำนวน 1 ชุด แบบฟอร์มที่ 2 ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ 2      
3. บันทึกประกอบคำร้องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่แทนเล่มเดิมที่สูญหายจำนวน 1 ชุด แบบฟอร์มที่ 3
 
* เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำร้องในการออกหนังสือเดินทางให้แก่บุคคลสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548 นั้น เมื่อบิดามารดาได้แจ้งเกิดและขอทำหนังสือเดินทางเล่มแรกให้แก่เด็กแล้ว จะต้องดำเนินการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านที่สำนักงานเขตหรืออำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่ เพื่อให้เด็กมีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลหลักฐานการขอหนังสือเดินทางของบุคคลสัญชาติไทย ดังนั้น กระทรวงการต่างประเทศจะอนุโลมออกหนังสือเดินทางเฉพาะเล่มแรกเท่านั้นให้แก่เด็กที่เกิดในต่างประเทศและยังไม่มีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
* ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อดำเนินการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านที่สำนักงานเขตหรืออำเภอนั้น บิดา มารดา ผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  หรือผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (อายุ 20 ปีขึ้นไป) ซึ่งประสงค์ขอมีรายการบุคคลและหมายเลขประจำตัวประชาชนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ อาจมอบอำนาจให้ญาติพี่น้องยื่นคำร้องแทน  [ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ข้อ 96/2 (หน้า 74 ด้านล่างสุด) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/180/70.PDF

สามารถค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านที่ http://www.bora.dopa.go.th/CallCenter1548/index.php/menu-population/13-service-handbook/population/29-population-add-name

 
3. หลักฐานประกอบ
    3.1. สำหรับผู้ที่มีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป
          
1บัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน

    3.2 หลักฐานประกอบสำหรับบุคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี
   
         กรณีบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดา – มารดาจดทะเบียนสมรส            
1.    สำเนาสูติบัตรไทย          
2.    บัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน            
3.    สำเนาทะเบียนสมรสของบิดา - มารดา             
4.    สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา - มารดา             
5.    สำเนาบัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านของบิดา - มารดา (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย) 
6.    สำเนาหนังสือเดินทางไทยที่สูญหาย    
 
         กรณีบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดา – มารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส            
1.    สำเนาสูติบัตรไทย         
2.    บัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน              
3.    สำเนาใบปกครองบุตร (ป.ค.14) หรือบันทึกการสอบปากคำ             
4.    สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา - มารดา             
5.    สำเนาบัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านของบิดา-มารดา (เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย) 
6.    สำเนาหนังสือเดินทางไทยที่สูญหาย

กรณี
บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดา – มารดาได้จดทะเบียนหย่าเเล้ว            
1.    สำเนาสูติบัตรไทย        
2.    บัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน              
3.    สำเนาทะเบียนหย่าและบันทึกการหย่าที่ระบุผู้มีอำนาจในการปกครองบุตรของบิดา - มารดา             
4.    สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา - มารดา             
5.    สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองบุตร 
6.    สำเนาหนังสือเดินทางไทยที่สูญหาย

 

การขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport) ข้อมูลที่ปรากฎจะตรงตามข้อมูลในทะเบียนราษฎรของผู้ร้องที่ประเทศไทย ทั้งนี้ นามสกุลในหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะตรงกับหลักฐานทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชน โดยจะไม่ขึ้นอยู่กับหนังสือเดินทางเล่มเดิม

ถ้าผู้ร้องต้องการให้นามสกุลในหนังสือเดินทางเป็นนามสกุลหลังการสมรส/หย่า จะต้องแก้ไขนามสกุลในทะเบียนราษฎร์ก่อนที่จะเดินทางมาทำหนังสือเดินทาง อิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “การเปลี่ยนนามสกุลหลังจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนหย่า”

การทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่หรือ E-passport ไม่สามารถดำเนินการทางไปรษณีย์ได้