การขอเอกสารการเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document - ETD) กรณีหนังสือเดินทางหมดอายุต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเร่งด่วน

การขอเอกสารการเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document - ETD) กรณีหนังสือเดินทางหมดอายุต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเร่งด่วน

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ส.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 พ.ค. 2566

| 45,669 view
เอกสารการเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document - ETD) เป็นเอกสารเดินทางชั่วคราว ที่ออกให้แก่ผู้ที่หนังสือเดินทางหมดอายุหรือสูญหายและจะต้องเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร่งด่วน และไม่มีหนังสือเดินทางของสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ที่สามารถเข้าประเทศไทยได้โดยยกเว้นวีซ่าได้ 30 วัน (หากเกินต้องสมัครวีซ่าทาง thaievisa.go.th) สามารถใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้เท่านั้น มีอายุการใช้งานจำกัด สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอหลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินประกอบเป็นหลักฐานด้วย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โดยผู้ที่ประสงค์จะทำเอกสารเดินทางฉุกเฉินมีเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงขอให้ผู้ที่ประสงค์จะขอเอกสารเดินทางฉุกเฉินติดต่อ [email protected] เพื่อทำการนัดหมายก่อนเท่านั้น 
 
โปรดตรวจสอบวันหยุดของสถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อนมารับบริการเพื่อความสะดวกของท่าน ที่นี่
 
1. หลักฐานประกอบ ในกรณีหนังสือเดินหมดอายุ     
 
1. หนังสือเดินทางเล่มเดิมและบัตรประชาชน         
2. แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว (แบบฟอร์มที่ 4)       
3. บันทึกสอบสวน (แบบฟอร์มที่ 2)
4. บันทึกประกอบคำร้องของหนังสือเดินทางเล่มใหม่แทนเล่มเดิมที่สูญหาย (แบบฟอร์ม 3)
5. ไม่มีค่าธรรมเนียม 
 
2. หลักฐานประกอบสำหรับบุคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี    
      2.1    บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดา – มารดาจดทะเบียนสมรสกันแล้ว                 
1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันที่หมดอายุ            
2. บัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน
3. สูติบัตรไทย                 
4. หนังสือเดินทางของบิดา - มารดา 
5. บัตรประชาชนของบิดา - มารดา (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)
6. แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว (แบบฟอร์มที่ 4)       
7. บันทึกสอบสวน (แบบฟอร์มที่ 2)  
8. บันทึกประกอบคำร้องของหนังสือเดินทางเล่มใหม่แทนเล่มเดิมที่สูญหาย (แบบฟอร์ม 3)
9. ไม่มีค่าธรรมเนียม 
  
      2.2 บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดา – มารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส            
1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันที่หมดอายุ            
2. บัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน       
3. สูติบัตรไทย       
4. ใบปกครองบุตร (ป.ค.14) หรือบันทึกการสอบปากคำ           
5. หนังสือเดินทางของบิดา - มารดา          
6. บัตรประชาชนของบิดา-มารดา (เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย)
7. แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว (แบบฟอร์มที่ 4)       
8. บันทึกสอบสวน (แบบฟอร์มที่ 2)   
9. บันทึกประกอบคำร้องของหนังสือเดินทางเล่มใหม่แทนเล่มเดิมที่สูญหาย (แบบฟอร์ม 3)
10. ไม่มีค่าธรรมเนียม 
 
      2.3 บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดา – มารดาได้จดทะเบียนหย่า         
1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันที่หมดอายุ            
2. บัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน
3. สูติบัตรไทย    
4. ทะเบียนหย่าและบันทึกการหย่าที่ระบุผู้มีอำนาจในการปกครองบุตรของบิดา - มารดา        
5. หนังสือเดินทางของบิดา - มารดา          
6. บัตรประชาชนของบิดา-มารดา (เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย)
7. แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว (แบบฟอร์มที่ 4)       
8. บันทึกสอบสวน (แบบฟอร์มที่ 2)   
9. บันทึกประกอบคำร้องของหนังสือเดินทางเล่มใหม่แทนเล่มเดิมที่สูญหาย (แบบฟอร์ม 3)
10. ไม่มีค่าธรรมเนียม