วิดีโอคลิปสะท้อนถึงบทบาทเชิงรุกในกิจการทางทะเลระหว่างประเทศของไทย

วิดีโอคลิปสะท้อนถึงบทบาทเชิงรุกในกิจการทางทะเลระหว่างประเทศของไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 ก.ย. 2565

| 3,951 view

ในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization – IMO) ของไทยในกลุ่ม C วาระปี 2565-2566 ในเดือนธันวาคม 2564 ซึ่งจะเป็นการลงสมัครเพื่อให้ไทยสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องในฐานะสมาชิกคณะมนตรีของ IMO อีกวาระหนึ่ง

เพื่อประมวลภาพให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและพันธกรณีของไทยในการดูแลสวัสดิภาพของคนเดินเรือระหว่างประเทศ อันเป็นประเด็นหัวใจประการหนึ่งขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอนภูมิใจเสนอวิดีโอคลิปอันสะท้อนถึงบทบาทเชิงรุกในกิจการทางทะเลระหว่างประเทศของไทยเพื่อส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่และสุขอนามัยที่ดี ตลอดจนความปลอดภัยของคนเดินเรือในฐานะ “ผู้ปฏิบัติงานหลัก - Key Workers” ของระบบการเดินเรือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดจนความมุ่งมั่นตั้งใจของไทยในการปฏิบัติตามพันธกรณีต่าง ๆ ที่มีต่อ IMO เพื่อให้ท้องทะเลของโลกมีความมั่นคง ปลอดภัย สะอาด และตอบโจทย์ผลประโยชน์ร่วมกันของประชาคมโลกและมวลมนุษยชาติ

วิดีโอประกอบ

“ผู้ปฏิบัติงานหลัก - Seafarers as Key Workers”
บทบาทของไทยในการจัดการกับวิกฤตขยะทะเล
บทบาทเชิงรุกในกิจการทางทะเลระหว่างประเทศของไทย
บทบาทของไทยในการต่อสู้กับวิกฤตโลกร้อน