โครงการ Upcycling the Oceans, Thailand

โครงการ Upcycling the Oceans, Thailand

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 พ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 7,317 view

โครงการ Upcycling the Oceans, Thailand

     ขยะทะเลนับเป็นประเด็นท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกที่เป็นภัยคุกคามต่อการทำประมง การท่องเที่ยว ระบบนิเวศน์ทางทะเล อีกทั้งยังสร้างปัญหาต่อการสัญจรทางทะเล และอาจมีภัยแฝงด้านมลพิษซึ่งเป็นภัยต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติ

     ประเทศไทยในฐานะประเทศที่มีพรมแดนทางทะเลที่มีความรับผิดชอบและสมาชิกที่มีบทบาทแข็งขันขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO) จึงมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนในการขจัดขยะทางทะเล  โครงการ “Upcycling the Oceans” ของประเทศไทยเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนความพยายามของไทยในเรื่องนี้ ซึ่งเน้นหลักการทำงานร่วมกับหลากหลายภาคส่วนและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน โดยวัตถุประสงค์ของโครงการคือ ทำการเก็บขยะทางทะเลโดยร่วมมือกับชาวประมง สมาคมและชุมชนนักประดำน้ำ/กลุ่มอนุรักษ์ทางทะเลต่าง ๆ รวมทั้งยังเน้นส่งเสริมความตระหนักรู้ให้กับสาธารณชนในเรื่องมลภาวะทางทะเล 

     โครงการ Upcycling the Oceans, Thailand เกิดขึ้นจากความร่วมมือองค์กรชั้นนำหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้แก่ (๑) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ จีซี (๒) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ (๓) มูลนิธิ อีโคอัลฟ์ ผู้ริเริ่มและดำเนินโครงการ Upcycling the Oceans ในประเทศสเปนตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ โดยร่วมกับสมาคมเรือประมงในการนำขยะพลาสติกจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมาแปรรูปเป็นสินค้าแฟชั่นภายใต้แบรนด์ อีโคอัลฟ์ โดยทั้ง ๓ องค์กรล้วนมีความมุ่งมั่นในการจัดการปัญหาขยะในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของไทย โดยการจัดเก็บและแปรรูปขยะให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าในรูปแบบที่สร้างสรรค์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่นำไปสู่การลดมลพิษในทะเลและอนุรักษ์ ท้องทะเลไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงาม

     โครงการฯ มุ่งสร้างความตระหนักในด้านสิ่งแวดล้อมและรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลในประเทศไทย รวมถึงพื้นที่ชายฝั่งและหมู่เกาะ พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดเก็บขยะพลาสติกประเภท PET เช่น ขวดพลาสติกใส และขยะพลาสติกประเภท PE เช่น ถุงพลาสติกที่ทิ้งในทะเลและพื้นที่ชายฝั่ง มาใช้ซ้ำโดยการแปรรูปเป็นวัตถุดิบและพัฒนาออกแบบเป็นสินค้าแฟชั่นที่มีมูลค่าสูงขึ้น เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติกอย่างคุ้มค่าและยาวนาน สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ ส่งเสริมการแปรรูปขยะพลาสติกให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า เพื่อเป็นการจัดการขยะในทะเลไทยอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) และการอนุรักษ์ท้องทะเลไทย

     โครงการฯ มีระยะเวลาการดำเนินการ ๓ ปี (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ – เดือนมกราคม ๒๕๖๓) พื้นที่ดำเนินการนำร่องของโครงการ ได้แก่ เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นักท่องเที่ยวไทย นักท่องเที่ยวต่างชาติ นักดำน้ำ ชุมชนท้องถิ่น ผู้ประกอบการท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนประชาชนทั่วไป